21 października br. obradowało Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

W trakcie posiedzenia zaakceptowane zostało m.in. stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego Kolegium Sędziów w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Olimpiadę CTIF w Cejie, Słowenia, w roku 2022. Reprezentację stanowić będą:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

 1. dziewczęta – OSP Przytkowice,
 2. chłopcy – OSP Wysokienice,
 3. chłopcy – OSP Zalesie Śląskie,

Kobiece Drużyny Pożarnicze w klasie „A”

 1. OSP Głuchów
 2. OSP Raszowa

Kobiece Drużyny Pożarnicze w klasie „ B”

1.OSP Lądek

OSP w klasie „A”

 1. OSP Raszowa
 2. OSP Milanów
 3. OSP Głuchów
 4. OSP Dobieszowice
 5. OSP Drochiczyn

OSP w klasie   „B”

 1. OSP Niechobrz
 2. OSP Lądek
 3. OSP Raszowa

Przedstawiono także wstępną ocenę Związku projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych – projekt z 11 października 2021r.

UWAGI DO WYBRANYCH PRZEPISÓW projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych wersja 11 października 2021 r. etap: SKRM

UWAGI OGÓLNE

Uwagi co do zasady odnoszą się do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych w wersji z 11 października 2021 r. Dotyczą jedynie najważniejszych i najdrastyczniejszych zmian jakie zostały wprowadzone do treści projektu po 2 lipca 2021 r.

Uwagi uwzględniają zmiany jakie zostały wprowadzone przez projektodawców w stosunku do wersji projektu ustawy z 2 lipca 2021 r. opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego pod poniżej podanym adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348654/katalog/12800481#12800481

Uwagi biorą także pod uwagę projekt ustawy z 29 września 2021 r., etap SKRM.

Dla odróżnienia w uwagach pod pojęciem projektu (ustawy) określony będzie projekt z 11 października 2021 r., pod pojęciem projekt (ustawy) 07 określany będzie projekt z 2 lipca 2021 r., a pod pojęciem projekt (ustawy) 09 określany będzie projekt z 29 września 2021 r.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nie dysponował innymi wersjami projektów ustawy MSWiA niż wyżej opisane.

ZOSP RP nadal podtrzymuje swoje stanowisko zajęte przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, iż do osiągnięcia założonego celu najlepszym rozwiązaniem byłaby stosowna nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Odrębnej regulacji wymaga tylko kwestia dodatków do emerytur dla strażaków OSP. Taki stanowisko znajduje poparcie także w stanowisku Rządowego Centrum Legislacji z 21 lipca 2021 r. (RCL.DPKA.550.16/2021), które opublikowane jest pod poniżej podanym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12348654/12800469/12800472/dokument523788.pdf

Stanowisko Zarządu Głównego ZOSP RP w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych (wersja projektu 07) zamieszczone jest na stronie internetowej Związku pod poniższym adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-nr-54xv2021-w-sprawie-zajecia-stanowiska-w-sprawie-projektu-ustawy-o-ochotniczych-st

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

 1. Art. 2 projektu

Projekt 07 zawierał zapis:

Art. 2.  Ilekroć w ustawie jest mowa o działaniach ratowniczych – należy przez to rozumieć działania, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Projekt 09 zmienił zapis i obecnie brzmi on:

         Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

         1) działaniach ratowniczych – należy przez to rozumieć działania, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869);

         2) akcjach ratowniczych – należy przez to rozumieć akcje, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728).

Jednocześnie pojawił się art. 38 (w projekcie 09 art. 41):

         Art. 38. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) realizacja zadań na potrzeby obrony państwa, ochrony ludności i obrony cywilnej.”;

2) w art. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) akcjach ratowniczych – rozumie się przez to działania organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną”.

Dodanie tych zapisów sprawia, że następuje bezpośrednie podporządkowanie OSP Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ każde działanie organizowane i kierowane przez PSP będzie nazwane akcją ratowniczą, niezależnie od ich charakteru, a OSP będzie musiała brać w nich udział (konsekwencja także art. 3 pkt 1 projektu).

Ponadto podważa się charakter ochotniczego strażactwa. którego posłannictwem jest ratowanie życia i mienia ludzkiego. Zapisy wpisują dobrowolne stowarzyszenia w strukturę obrony państwa. Stąd tylko krok do stworzenia z OSP jednostek zmilitaryzowanych. Takie przyporządkowanie, w świetle uregulowań prawa wojny, pozwalać będzie w okresie wojny traktować przez drugie państwo prowadzące wojnę jednostek OSP na równi z jednostkami wojskowymi Państwa Polskiego, z wszelkimi tego konsekwencjami.

 1. Art. 13 i 14 projektu

Przepisy w wersji zmienionej projektem 09 ograniczyły strażakowi OSP, który poniósł szkodę w czasie działań ratowniczych lub szkoleniu bądź w jego wyniku był niezdolny do pracy, prawo do świadczeń odszkodowawczych i rekompensaty pieniężnej za utratę zdrowia wyłącznie do sytuacji, gdy dysponowany jest przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych. Jest to regres w stosunku do uregulowania art. 26 i art. 26a ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wersji zawartej w art. 12 i 13 projektu 07.

Strażacy OSP stracą uprawnienia w zakresie świadczeń związanych z udziałem w szkoleniu oraz innych działaniach, gdzie dysponentem nie będzie PSP. Jest to kolejny wymiar podporządkowania OSP Państwowej Straży Pożarnej.

III. Art. 15 projektu

Przepis w wersji zmienionej projektem 09 ograniczyły strażakowi OSP, prawo do ekwiwalentu wyłącznie do sytuacji, gdy dysponowany jest przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych. Jest to regres w stosunku do uregulowania art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wersji zawartej w art. 14 projektu 07.

Strażacy OSP stracą uprawnienia w zakresie ekwiwalentu w przypadku udziału w szkoleniu oraz innych działaniach, gdzie dysponentem nie będzie PSP.

Art. 24 projektu

Przepis w wersji zmienionej projektem 09 ograniczył ochronę prawnokarną strażaków OSP. Poniżej porównanie projektu przepisu z aktualnym zakresem ochrony przewidzianym zawartym w art. 27 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Art. 22 projektu 07 także przewidywał ochronę prawnokarną strażaka OSP w szerokim zakresie.

          Art. 24 projektu Strażacy ratownicy OSP zadysponowani do działań przez Państwową Straż Pożarną korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

         Art. 27 u.o.p.p. Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych korzystają:

1) uprawnieni do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2) strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkowie ochotniczych straży pożarnych biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową;

3) osoby fizyczne, które na podstawie art. 25 ust. 2 zostały zobowiązane do udziału w działaniu ratowniczym.

Ogólne uwagi ZOSP RP do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z 11 października 2021 :

Uwagi ogólne