29 października br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się konferencja naukowa, pt. „Powszechna Ochrona Ludności, Krajowy System Ratowniczy, Ochotnicze Straże Pożarne”. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Wrocławski, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej oraz Interdyscyplinarny Zespół Badawczy ds. przygotowania spójnego sytemu bezpieczeństwa.

Związek OSP RP reprezentowali: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. bryg. w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz, były Komendant Główny PSP i Vice Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP oraz nadbryg. mgr inż. Ryszard Dąbrowa.

Poniżej program konferencji:

09:00 – Rozpoczęcie Konferencji – wystąpienia:

dr inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP
dr hab. Przemysław Wiszewski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Sesja I Administracja rządowa w powszechnej ochronie ludności i ratownictwie.

Moderator St. bryg. mgr inż. Bogusław Brud – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

09:30–09:45 – Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, system ochotniczy, samorządowy, państwowy,
9:45–10:00 – St. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, Rektor – Komendant SGSP, Europejski mechanizm ochrony ludności,
10:00–10:15 – Dr Robert Gwardyński, Bezpieczeństwo powszechne w wymiarze lokalnym,
10:15–10:30 – Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, Uniwersytet Wrocławski, Powszechny system ochrony ludności i Krajowy system ratowniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego,
10:30–10:45 – Prof. dr hab. Jan Godziński, Dr Mateusz Paplicki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Ratownictwo medyczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
10:45–11:00 – Prof. Uwr. dr hab. Piotr Lisowski, Bezpieczeństwo publiczne w działaniach administracji publicznej,
11:00–11:15 – St. Kapitan Grzegorz Sobieraj – Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa, Teleinformatyka jako element integracyjny w systemie bezpieczeństwa,
11: 15–11:30 – Dr Justyna Mielczarek–Mikołajów, Uniwersytet Wrocławski, Jednostka w systemie bezpieczeństwa powszechnego,
11: 30–12:00 Dyskusja – przerwa na kawę

Sesja II Administracja samorządowa i ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Moderator – Prof. dr hab.Tadeusz Kocowski

12:00–12:15 – Gen. bryg. w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz, były Komendant Główny PSP i Vice Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Czas na nowe horyzonty, ochotnicze straże pożarne a ochrona ludności,
12:15–12:30 – Nadbryg. mgr inż. Ryszard Dąbrowa, Rola ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego,
12:30–12:45 – Dr Robert Susło, Dr Mateusz Paplicki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zapobieganie zagrożeniom epidemicznym i ich zwalczanie na przykładzie działalności jednostek administracji publicznej z uwzględnieniem doświadczeń zwalczania epidemii COVID – 19,
12:45–13:00 – Dr Maciej Błażewski, Uniwersytet Wrocławski, Gmina jako gospodarz podmiotów wykonujących zadania ratownicze,
13:00–13:15 – Dr inż. Jan Ziobro, Współpraca PSP z OSP,
13:15–13:30 – St. bryg, mgr Andrzej Jaroszek, JOT w strukturze OSP,
13:30–14:00 – Dyskusja – przerwa na lunch

Sesja III Edukacja i jej rola w systemie bezpieczeństwa – panel ekspercki dotyczący edukacji na rzecz bezpieczeństwa w Polsce

Moderator: Prof. Uwr. dr hab. Barbara Wiśniewska–Paź

14:00–15:00

Eksperci: prof. Piotr Mickiewicz (UG), prof. Felicjan Bylok (PCz), prof. Andrzej Pieczywok (UJK), dr Radosław Tyślewicz (AMW), płk rez. SW dr Krzysztof Jędrzejak, ppłk rez. SG Robert Przybyła, ppłk Grzegorz Grzegorski CPT ABW, ppłk Artur Sybicki CPT ABW

15:00–15:15 Dyskusja
15:15 Zakończenie