Publikacja dotyczy bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Książkę można bezpłatnie pobrać z linku u góry strony.

W ramach prac nad strategią Związku OSP RP, w stulecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ukazał się czwarty tom Analiz Strategicznych Florian 2050 pod redakcją dr. Mariana Zalewskiego.

– Bardzo wymownym przykładem ilustrującym konieczność określenia nowych paradygmatów jest koncepcja strażaka ratownika first respondera. To osoba udzielająca pierwszej pomocy, która jest najbliżej zdarzenia i podtrzymuje funkcje życiowe poszkodowanego do przybycia zespołów ratowniczych. Idea ta rozwinęła się w ostatnich latach w wielu krajach jako wzmocnienie skuteczności systemów ratowniczych. Ochrona ludności powinna być zatem oparta na mocnych podstawach w postaci przygotowanych, wyposażonych i gotowych do natychmiastowego podjęcia działań ratowników. Zasadnicze przy tym jest podkreślenie dobrowolnej gotowości strażaków. To nie przymus prawny czy rozkaz, lecz braterska solidarność z zagrożonym człowiekiem jest źródłem etosu strażaka ochotnika. Właśnie ta dobrowolność wyróżnia strażaków ochotników – rycerzy św. Floriana. – napisał Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak we wstępie do Analiz Strategicznych.

W omawianym tomie podejmujemy tematy naszego bezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz roli strażaków ochotników w samorządnym społeczeństwie.

Część pierwsza – Zarys Strategii ZOSP RP FLORIAN 2050 – to owoc dotychczasowych szerokich konsultacji i analiz. Zaprezentowano w nim misję i wizję funkcjonowania Związku oraz jego obszary strategiczne i cele szczegółowe na kolejne 30 lat. Określono harmonogram wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii.

W części drugiej czytelnik pozna materiały poświęcone konferencji naukowej „Rycerze Świętego Floriana – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Odbyła się ona w kwietniu 2021 roku przy współpracy z Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W pięciu blokach tematycznych znajdują się wypowiedzi 55 uczestników konferencji m.in. liderów samorządu, świata nauki i ruchu strażackiego.

Ostatnia część Analiz Strategicznych prezentuje konsultacje dotyczące projektów zmian legislacyjnych odnoszących się do ochotniczych straży pożarnych. Donośnie wybrzmiewa głos troski o przyszłość samorządnych, samodzielnych i dobrowolnych OSP. To ważna dyskusja związana z bezpieczeństwem powszechnym i ochroną ludności. Przedstawiamy szerokie spojrzenie na dotychczasowe i przyszłe funkcjonowanie OSP. Nie ulega wątpliwości, że obrona ich podmiotowości i dobrowolnego charakteru jest podstawą rozwoju strażackiego ruchu i skutecznego realizowania strażackiej misji pomocy wszystkim potrzebującym.

Publikacja ukazuje się w stulecie jedności ruchu strażackiego. Niechaj to dzieło będzie źródłem inspirującej wymiany poglądów w naszym ruchu i społeczeństwie.

Zapraszamy do lektury.