29 września br. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się gala XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W wydarzeniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowała Prezes Aleksandra Hadzik.

Podczas uroczystości szesnastu laureatów wojewódzkich konkursu otrzymało z rąk organizatorów i fundatorów nagrody. Główna z nich – ciągnik rolniczy – ufundowana przez Prezesa KRUS, przypadła w udziale Państwu Małgorzacie i Markowi Borkowskim z województwa warmińsko-mazurskiego – właścicielom najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2021 r.

Laureatami nagrody Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli Państwo Małgorzata i Krzysztof Sarniccy z woj. opolskiego.

Z wielką radością uczestniczę w dzisiejszym uroczystym finale XVIII Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jak wiemy zawód rolnika to jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie i dlatego tak ważne jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom pracy w gospodarstwie rolnym. Służy temu wiele inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, z uwagi na swoją kilkunastoletnią tradycję oraz ogólnokrajowy zasięg ma w tych działaniach szczególną rolę – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Prezes Kasy Aleksandra Hadzik podziękowała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za sprawowanie Patronatu Honorowego nad konkursem w roku trzydziestolecia powołania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie za współpracę ministerstwa w przeprowadzeniu konkursu oraz wszystkim współorganizatorom, patronom i fundatorom nagród.

W XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne udział wzięło 906 gospodarstw indywidualnych. We wszystkich dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 21 000 gospodarstw.

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Realizację konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników oraz producenci środków produkcji dla rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęli: Telewizja Polska S.A. Program 1, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny, AGRO-Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych oraz portale: wiescirolnicze.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Celem organizowanego od 2003 roku Konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 906 gospodarstw rolnych.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, Wojewódzkie Komisje Konkursowe oceniły następujące elementy:

 1. organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa;
 2. ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
 3. stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
 4. stan techniczny maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym
 5. warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
 6. wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające;
 7. sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
 8. estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku;
 9. zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Laureatami etapów wojewódzkich XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR zostali Państwo:

 1. Paulina i Paweł Kasperscy z woj. dolnośląskiego
 2. Marcin Wasiniewski z woj. kujawsko-pomorskiego
 3. Zbigniew Capała z woj. lubelskiego
 4. Artur Koncik z woj. lubuskiego
 5. Beata i Sławomir Witkowscy z woj. łódzkiego
 6. Anna i Tomasz Dudkowie z woj. małopolskiego
 7. Hanna i Tadeusz Walczakowie z woj. mazowieckiego
 8. Małgorzata i Krzysztof Sarniccy z woj. opolskiego
 9. Agnieszka i Tomasz Dumowie z woj. podkarpackiego
 10. Ewa i Robert Truchelowie z woj. podlaskiego
 11. Mariola i Andrzej Lisowie z woj. pomorskiego
 12. Janusz Mróz z woj. śląskiego
 13. Dorota i Michał Zielińscy z woj. świętokrzyskiego
 14. Małgorzata i Marek Borkowscy warmińsko-mazurskiego
 15. Anna i Krystian Jakóbczakowie z woj. wielkopolskiego
 16. Agnieszka i Mirosław Ignaszakowie z woj. zachodniopomorskiego

Komunikat Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/BGR_2021/2021__Komunikat_centarlnej_komisji_BGR_nr_2d.pdf

Na podstawie: www.krus.gov.pl