W związku z problemami interpretacyjnymi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w zakresie w jakim ustawa dotyczy OSP, ZOSP RP zwrócił się z prośbą do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy Ochotnicze Straże Pożarne są podmiotami publicznymi w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

W odpowiedzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uznało, że „OSP są zobowiązane do stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności w sytuacji gdy są zobowiązane do stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Analiza stron internetowych OSP zdaje się potwierdzać, że taka sytuacja ma miejsce w przypadku większości OSP, zalecane jest jednak indywidualne analizowanie tej kwestii”.

W związku z powyższym, jeżeli OSP spełnia przesłanki określone w art. 3 pkt 3a ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a więc:

  • jest osobą prawną,
  • utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego,
  • jest finansowana przez jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ponda 50%
  • będzie „podmiotem publicznym” obowiązanym do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Odnosząc się do powyższego można stwierdzić, że bardzo duża część OSP spełnia powyższe przesłanki i będzie uznawana za „podmiot publiczny” w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wiąże się z tym szereg obowiązków spoczywających na OSP m.in. określonych w art. 4 ust.1-2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z którym podmiot publiczny zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.

Podmiot publiczny w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podejmuje także działania mające na celu:

  1. uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
  2. usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie, i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej.

Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1. informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6;
  2. w każdym przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 – analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostępnionym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tego ministra.

Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany do:

  1. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – w przypadku raportów przygotowywanych przez podmioty publiczne będące organami, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695), oraz inne podmioty publiczne o ogólnokrajowym zasięgu działania;
  2. właściwego miejscowo wojewody – w przypadku raportów przygotowywanych przez podmioty publiczne inne niż podmioty, o których mowa w pkt 1.

Zarówno pismo ZOSP RP skierowane do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, jak i odpowiedź na nie zostają zamieszczone w załącznikach do informacji.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
15 VI 2021 r.