By móc kierować pojazdem uprzywilejowanym OSP członek OSP musi:

 1. 1) mieć ukończone 21 lat,
 2.  posiadać prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
 3. uzyskać orzeczenia:
  1. lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  2. psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. posiadać zaświadczenie wydane przez gminę potwierdzające, że ma być kierującym pojazdem OSP,
 5. posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 ze zm.).

Organem, który wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP jest Starosta. Jeżeli członek OSP ubiegający się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym spełnia warunki z pkt 1-3 (powyżej) powinien złożyć wniosek we właściwej, z punktu widzenia siedziby OSP, gminie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż ma być kierującym pojazdem OSP (pomoc organizacyjną w tym zakresie na pewno będą udzielały władze macierzystych OSP). Jeżeli uzyska wszystkie potrzebne dokumenty oraz zaświadczenie, składa wniosek do Starosty o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Starosta – w myśl przepisu art. 109 ustawy o kierujących pojazdami – wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, potwierdzone przedstawionym:

 1. orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 2. orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 3. zaświadczeniem organu gminy potwierdzającym, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Zarówno koszty badań jak i koszty zezwoleń finansowane są z budżetu gminy

 • Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy (art. 76 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami).
 • Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy (art. 83 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami).
 • Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy (art. 109 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami).

Poniżej zamieszczamy propozycję wzoru zaświadczenia organu gminy potwierdzającego fakt, iż dana osoba ma być kierującym pojazdem OSP.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
19 II 2021 r.