Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 160/36/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad organizowania posiedzeń kolegialnych władz oraz organizowania imprez masowych w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID-19. Uchwała zmieniła dotychczasowe wytyczne dla OSP, dostosowując je do sytuacji epidemiologicznej panującej w określonych częściach kraju.

Treść uchwały

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp. w przypadku, gdyby miały one miejsce w tzw. obszarach czerwonych i żółtych, a na pozostałym terenie organizowanie ich w przypadku zaistnienie takiej konieczności i z poszanowaniem wymogów ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe.

W zakresie rekomendacji jest także odbywanie posiedzeń kolegialnych władz OSP, w okresie zagrożenie epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, głównie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z póź. zm.). Rozwinięcie tego znajduje się w uzasadnieniu powyżej powołanej uchwały.

Tradycyjny i coroczny termin, do którego należało przeprowadzić walne zebranie członków zatwierdzające sprawozdanie finansowe to 30 czerwca.

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 termin odbycia walnego zebrania członków zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 r., m.in. w stowarzyszeniach, został przedłużony o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020 r.  Uczynione to zostało w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570).

Tak więc zwyczajne walne zebranie członków OSP zatwierdzające rok 2019 powinny odbyć się do 30 września 2020 r. Jeżeli w którejś z OSP nie odbyło się jeszcze zwyczajne walne zebranie członków to należy uczynić to jak najszybciej, ponieważ przekroczenie terminu rodzi dla zarządu OSP potencjalną możliwość odpowiedzialności statutowej i prawnej. Przeprowadzenie obrad walnych zebrań członków, np. zdalnie, nie powinno nastręczać istotnych problemów logistycznych.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
1 X 2020 r.