Z udziałem prezesów powiatowych oraz komendantów gminnych OSP województwa podkarpackiego 6 lutego w Rymanowie oraz i 7 lutego w siedzibie oddziału wojewódzkiego Związku w Rzeszowie przedyskutowano problemy nurtujące ruch strażacki na Podkarpaciu. W spotkaniach uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Strategii Związku: druh Edward Szlichta, dyrektor ZW OW ZOSP RP w Rzeszowie oraz dr Marian Zalewski przewodniczący Zespołu.

Liderzy ruchu strażackiego szczególnie akcentowali rolę pracy z młodzieżą. Młodzi ochotnicy żyją dzisiaj w innych realiach aniżeli 10 lat temu i wcześniej. Ogromne zmiany w obszarze nowych technologii a w tym dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego spowodował potrzebę nowych form i metod pracy. Temu właśnie służyła między innymi wprowadzona zmiana do Statutu zapisu o włączaniu do władz Związku na wszystkich szczeblach, wyróżniających się młodych liderów ( zwycięzców w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, OTWP pracy z MDP). Prezes Oddziału Powiatowego w Mielcu Franciszek Augustyn wskazał na doświadczenia pracy z młodzieżą w swoim powiecie. Młodzi strażacy od wielu lat są tutaj w awangardzie aktywności tak krajowej jak i zagranicznej. Między innymi organizując wyjazdy strażaków na spotkania z Ojcem Świętym do Watykaniu , Castel Gandolfo, na uroczystości do Monte Cassino. Są organizatorami motorowych rajdów katyńskich na Białoruś i Ukrainę a jednocześnie aktywnie uczestniczą w szkoleniach, akcjach ratowniczych i aktywności kulturalnej ochotniczych straży pożarnych. Ważne jest aktywne budowanie wizerunku strażaków w społeczeństwie. Młodzi wstępują do naszego ruchu z fascynacji misja, zainteresowania i bardzo często z powodu zaszczepionych przez bliskich i rodziny pasji pomocy bliźnim. Druh Bogdan Cioch, prezes OSP Świlcza, komendant gminny OSP RP Świlcza podkreślili wagę współpracy międzypokoleniowej. Ruch strażacki to współpraca wielopokoleniowa. Wszyscy są bardzo potrzebni. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Druh Jan Pukała naczelnik OSP Zaczernie gm. Trzebowisko zaakcentował potrzebę szanowania strażackiej tradycji i ideałów. Sam jest w służbie strażackiej od 30 lat. Najpierw w l. 1978-2009 w PSP Rzeszów a także od 1980 w OSP. W strażackiej służbie są także jego dzieci. O współpracy międzypokoleniowej mówił Jan Kucaj prezes OSP Wola Rafałowska, prezes ZOP ZOSP RP w Rzeszowie. W granicach miasta Rzeszów działa dzisiaj 9 OSP. Mają swój dorobek. Są zaangażowani w realizacji zadań statutowych. O pracy strażackiej w powiecie dębickim mówił prezes ZOP ZOSP RP w Dębicy , prezes OSP Straszęcin Władysław Radzik. Zaprezentował przykłady interesującej współpracy dębickich strażaków ze strażakami krajów ościennych. Taka wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna. Akcentuje to także wiceprzewodniczący Komisji Historycznej dr hab. Władysław Tabasz. W strażackich spotkaniach uczestnicy podkreślali się rolę komendantów gminnych. Newralgicznym problemem jest pozyskiwanie środków na statutowe cele. Wypracowany model aktywności podlega modyfikacji. Tym nie mniej potrzeba jest także szanowania tradycji, wspólnego dorobku oraz związanych z pożarniczą służbą wzorców, symboli, regulaminów. Janusz Konieczny prezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie a zarazem wiceprezes ZG ZOSP RP, wskazał na mnogość zadań które zawsze związane były z ruchem strażackim. Te wyzwania zarówno w przeszłości jak i dzisiaj wymagają aktywności społeczności lokalnych, pomocy ze strony samorządu i wspierającej roli państwa. W dniu 9 stycznia 2020 r. druh Konieczny jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej prezentował w Sejmie obywatelski projekt ustawy na rzecz dodatków do rent i emerytur dla strażaków uczestniczących w akcji. Państwo powinno aktywnie uczestniczyć także we włączaniu w szkołach zajęć dotyczących bezpieczeństwa i roli strażaków w jego utrzymaniu.

Od lat największe wsparcie na bieżącą działalność strażacy otrzymują od samorządów. W woj. podkarpackim szczególnego podkreślenia wymaga wzorowa współpraca z wójtami, burmistrzami oraz prezydentami. Szczególnie odnosi się to to stolicy województwa Rzeszowa i pomocy Związkowi ze strony prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Niezwykle ważną rolę odgrywała w przeszłości współpraca z innymi organizacjami. O bliskiej współpracy z ruchem strażackim młodzieży harcerskiej wspominała wychowawczyni pokoleń młodzieży strażackiej harcmistrz Krystyna Konieczny. Harcerze systematycznie spotykali się ze strażakami w remizie oraz na zajęciach w szkole. Uczestniczyli także w pracach orkiestry OSP w Rymanowie. Działalność społecznikowska przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tak było w rodzinie pani Krystyny. To szlachetna tradycja. W powszechnej świadomości jest, że tam gdzie potrzeba pomocy ludziom w nieszczęściu pierwsi są zawsze strażacy ochotnicy- akcentuje pani Krystyna. To efekt pięknego poświęcenia dla innych przez druhów strażaków.

MAZ