15 stycznia 2020 r. odbyła się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie promocja książki „Analizy Strategiczne Florian 2050”. Spotkanie poprowadził dr Ryszard Miazek – red. naczelny kwartalnika Myśl Ludowa. Wprowadzenia dokonał dyrektor Muzeum dr Janusz Gmitruk. Ochotnicza Straż Pożarna na gruncie działalności społecznej w Polsce to swoisty fenomen ciągłości i społecznikowskiego działania. W gronie współtwórców OSP w Galicji znaleźli się wybitni działacze ruchu ludowego, a m.in. prezes Stronnictwa Ludowego, znakomity dziennikarz i patriota Henryk Rewakowicz. Od początku działalności ruchu ludowego następowało zjawisko przenikania się struktur strażackich i ludowych. W historii, więc OSP traktowana była jako organizacja szeroko pojętego ruchu ludowego. Cele strażaków i ludowców w środowisku wiejskim były tożsame. Głównym terenem działalności OSP jest polska wieś, która liczy ponad 40 tysięcy sołectw. Obecnie 50% ludności mieszka w aglomeracji wiejskiej. Podjęte działanie przez druha dr Mariana Zalewskiego przewodniczącego Zespołu Strategii ZOSP RP ma niezwykle istotne znaczenie dla przyszłości Związku i określenia jego celów strategicznych. Pierwszy tom trafnie diagnozuje wszystkie niebezpieczeństwa wynikające z wyzwań cywilizacji i procesów zachodzących w klimacie. Istotną częścią publikacji jest rys historyczny osiągnięć OSP. Muzeum Historii Polskiego Ruchu ludowego jest współwydawcą pozycji. O jej zawartości, o pracach nad strategią Związku OSP RP poinformował zebranych dr Marian Zalewski, redaktor naczelny. Podkreślił wagę współpracy w tym przedsięwzięciu w ramach wydawnictwa szerokiego środowiska specjalistów i praktyków z zakresu bezpieczeństwa oraz OSP i Związku oraz współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Ukształtowała się kilkudziesięcioosobowa Rada Naukowo-Programowa na czele z Prezesem ZG ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem. Część pierwsza wydawnictwa dotyczy analizy tematów szeroko rozumianego bezpieczeństwa w kontekście zagadnień klimatycznych, zagospodarowania przestrzennego kraju, geotechniki w inżynierii lądowej i wodnej, ochrony środowiska , rewolucji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego i roli w nim mediów publicznych, oraz zagadnień prawno-etycznych. W części drugiej przedstawiono stan i aktywność Związku. Zaprezentowano wybrane zagadnienia działalności ratowniczej, pracy z młodzieżą, aktywności kulturalnej. Szeroko przedstawiono dane podstawowe o OSP i ich zasobach ( ludzkich, posiadanego sprzętu pożarniczego). Omówiono relacje OSP a Związek w społeczeństwie obywatelskim, działalność szkoleniową, edukacyjną oraz dokumentowanie działalności. W części trzeciej przedstawiona jest historia ruchu strażackiego od jego narodzin w XIX wieku po dzień dzisiejszy.

Zebrani wyrazili satysfakcję z ukazania się na rynku wydawniczym pozycji poświęconej naszemu bezpieczeństwu w kontekście aktywności Związku OSP RP. To potrzebne i ważne dzieło inspirujące do dalszych prac. Powinno być szeroko upowszechnione. Dla zebranych osób stało się to pretekstem do wielogodzinnej ożywionej dyskusji poświęconej naszemu bezpieczeństwu w najbliższych latach. Akcentowano siłę idei bezinteresownego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dr Zdzisław Zasada poinformował o aktywności Kujawskiej Szkoły Wyższej w obszarze bezpieczeństwa. Potrzeba dalszych szczegółowych prac naukowych. Stanisław Jekiełek poruszył temat działalności patriotycznej strażaków w każdym okresie a zwłaszcza drugiej wojny światowej. Strażacy to ogromna siła społeczna, nie do zastąpienia. Ochotnicy są gwarancją naszego bezpieczeństwa. Prezes Fundacji Uniwersytetów Ludowych Zofia Kaczor Jędrzycka podkreśliła bliskość Uniwersytetów Ludowych I OSP. W obu strukturach bardzo ważne są idee, wartości i zasady. Najważniejsza jest edukacja młodego pokolenia. W tym kontekście zaproponowała rozwijanie ścisłej współpracy Fundacji Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ze Związkiem OSP RP w tworzeniu internetowego uniwersytetu ludowego. O nowych zagrożeniach dla bezpieczeństwa obywateli wynikających z braku troski o naturę, zmian technologicznych mówili między innymi działacze społeczni: Jan Wypych, Urszula Furman, Roman Szarek, Elżbieta Ciborska, Stanisław Stenclik. Swoistym podsumowaniem dyskusji było wystąpienie członka Prezydium ZG ZOSP RP Adama Nowaka zarazem prezesa ZMW. Poruszył on zagadnienia pracy Związku nad strategia, współpracy strażaków ochotników oraz członków ZMW. Historia pokazuje jak blisko siebie byli zawsze ludowcy, młodzież wiejska a zwłaszcza tworząca Związek Młodzieży Wiejskiej. Wspomniał o zbliżającej się w tym roku 40 rocznicy Związku Młodzieży Wiejskiej. Spotkanie podsumowali dr Janusz Gmitruk oraz dr Marian Zalewski. Uczestnicy zostali zaproszeni do bliskiej współpracy przy tworzeniu strategii Związku OSP RP.

MAZ