25 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenia Komisji Historycznej. Przedyskutowano na nim plany pracy na najbliższe lata. Minutą ciszy uczczono pamięć b. przewodniczącego Komisji, wiceprezesa ZG ZOSP RP, prezesa ZOW ZOSP RP woj. wielkopolskiego druha Stefana Mikołajczaka. O zasługach druha Stefana Mikołajczaka mówił druh Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Członkowie Komisji przeanalizowali działalność w 2019 roku i plan pracy na 2020 r. Podkreślili, że szczególnie istotne są inicjatywy związane z ważnymi rocznicami: 100 – leciem Bitwy Warszawskiej, w której uczestniczyły tysiące strażaków ochotników; 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II; 100-leciem naszego stowarzyszenia, przypadającym we wrześniu 2021 roku. Druh Waldemar Pawlak z uznaniem odniósł się do dotychczasowych prac Komisji akcentując wydobywanie historycznej prawdy o naszym ruchu. Podsumowaniem dorocznej pracy historyków oraz kronikarzy było spotkanie we wrześniu 2019 r. w Olsztynie.

Przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski poinformował o działaniach podejmowanych w ramach prac nad strategią Florian 2050. Są to przede wszystkim konsultacje dotyczące podstawowych kierunków aktywności Związku. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań w 2019 roku w środowisku strażaków ochotników, z samorządowcami i na uczelniach wyższych. Istotnym dla prac nad strategią było dwudniowe spotkanie stu kilkudziesięciu kronikarzy i naukowców podczas dorocznego spotkania w Olsztynie. Rozmawiano na nim o roli historyków i kronikarzy w życiu OSP i całego Związku oraz o planach na przyszłość. W pracach nad strategią zaangażowali się wybitni naukowcy. Elementem prac nad strategią jest także wydawany periodyk Analizy Strategiczne Florian 2050. Tom pierwszy zawiera szeroką analizę historyczną i diagnozę Związku z rekomendacjami na przyszłość. W 2020 roku w ramach przygotowań strategii zorganizowane będą dalsze konsultacje, seminaria i konferencje.

Podczas dyskusji podkreślano potrzebę aktywnego zaangażowania Komisji w pracach nad strategią Związku. Dr Janusz Gmitruk dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przypomniał, że w tym roku obchodzimy 90. rocznicę urodzin pierwszego przewodniczącego Komisji Historycznej prof. Józefa Ryszarda Szaflika. Rok 2020 to wiele innych jubileuszy zorganizowanego ruchu ludowego, którego działacze aktywnie organizowali ochotnicze straże pożarne. Planowany jest także Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. Zaproponował udział w nim strażackich historyków. Dr Zdzisław Zasada zadeklarował swoje wsparcie dla prac nad strategią ze strony Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej. W trakcie posiedzenia cenne uwagi wnosili między innymi : prof. Piotr Matusak, kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Zbigniew Todorski, członek Prezydium ZG ZOSP RP dr Zygmunt Tomczonek, Dyrektor Muzeum Niepodległości Tadeusz Skoczek oraz dr Krzysztof Latocha. Dyskusję podsumowali przewodniczący Komisji Historycznej Eugeniusz Grzeszczak oraz Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Tekst i zdjęcia: MAZ