W spotkaniu, któremu patronował i przewodniczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, uczestniczyli ponadto: wicemarszałek Rafał Rajkowski, liderzy ruchu strażackiego na Mazowszu na czele z wiceprezesem ZG ZOSP RP gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem, dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZG ZOSP RP Krzysztofem Kowalczykiem i prezesem ZOW ZOSP RP Anonim Tarczyńskim, prezesi oddziałów powiatowych i gminnych Związku, działacze samorządowi oraz przedstawiciele instytucji kultury.

Podstawowe kierunki prac nad strategią oraz jej założenia omówił przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski. Przedstawił panoramę dnia dzisiejszego Związku, dokonania, problemy, możliwości rozwoju, dylematy i wyzwanie stojące przed OSP i ich stowarzyszeniem. Przy najbardziej zaawansowanej technice istotą bezpieczeństwa są i będą ludzie. Jak dowodzi historia, byli nimi, są i będą strażacy ochotnicy. Historia pokazuje niekwestionowane zasługi ochotników. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad ich rolą we współczesnym systemie bezpieczeństwa państwa, samorządu i OSP.

O aktywności Związku, problemach finansowych, z którymi borykają się strażacy ochotnicy, o relacjach między OSP i PSP mówili gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, skarbnik ZOW ZOSP RP Jacek Gromek, wiceprezes ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek,
sekretarz ZOW ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk, a także druhowie: Tadeusz Nalewajk,
Ireneusz Królik, Marek Sokołowski, Wacław Świdlicki, Andrzej Wieteski i
Bogdan Rzepczyński. O strażackiej aktywności w gminie i współpracy z samorządem mówili m.in.: wójt gminy Płońsk Aleksander Sokołowski, Mariusz Torbus i Dariusz Marczyński. O wykorzystaniu nowych technologii, w tym o edukacji filmowej, mówił telewizyjny producent Zbigniew Adamkiewicz. Zaproponował organizację dziecięcych szkółek filmowych. O współpracy z bibliotekami wypowiedział się dr Michał Strąk, dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego – jednej z największych bibliotek publicznych w Polsce. Z płomiennym przemówieniem na temat strażackiego etosu oraz idei uniwersytetów ludowych wystąpiła prezes Fundacji TUL Zofia Kaczor Jędrzycka. O roli rzeczników prasowych na przykładzie swojej pracy w Związku mówiła
dh. Regina Rokita, zaś o bliskiej współpracy ruchu strażackiego z ruchem ludowym oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – jego dyrektor dr Janusz Gmitruk.

Wiele wypowiedzi podkreślało doniosłą rolę współpracy z samorządem. O tym, że samorząd województwa mazowieckiego zawsze wspierał i wspiera OSP, mówili wszyscy obecni. Omówili to także włodarze samorządu Adam Struzik i Rafał Rajkowski.

Zdjęcia: archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.