27 września br. w siedzibie Związku OSP RP odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego. Podczas debaty przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski zapoznał zebranych z kierunkami prac nad strategią Związku. Podkreślił ważną w przeszłości, dzisiaj i na przyszłość  rolę producentów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego w całym systemie bezpieczeństwa naszego kraju, ochrony ludzi i mienia. Zaprosił wszystkich do współpracy przy tworzeniu długofalowego projektu programu Związku. Jest to bardzo istotne dla Związku i ochotniczych straży pożarnych.


Członkowie Zarządu OSPZPiSR od lewej: Krzysztof Krempeć, Dorota Zagraba, Piotr Grabowski, prezes Zarządu OSPZPiSR dr Zenon Małkowski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski, wiceprezes Zarządu OSPZPiSR Wiesław Golański, Andrzej Radecki.

Wiceprezes Zarządu OSPZPiSR Wiesław Golański podkreślił wagę harmonijnej współpracy Związku OSP RP oraz OSPZPiSR a także znaczenie tej współpracy w przyszłości, w tym przy pracach nad strategią.

Prezes Stowarzyszenia dr inż. Zenon Małkowski z aprobatą odniósł się do przedłożonych propozycji współdziałania nad kierunkami prac nad strategią. Ważnym polem tej współpracy będzie współpraca  merytoryczna w  ramach wydawnictwa  „Analizy Strategiczne Florian 2050’.

MAZ