W ramach realizacji swego programu Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej R.P. reprezentowany przez Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP nawiązał współpracę z  Kujawską Szkolą Wyższą we Włocławku reprezentowaną przez jej Rektora, prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego. Porozumienie zostało podpisane 19 września 2019 r. w okresie intensyfikacji współpracy ze środowiskiem naukowym w związku z pracami nad strategią Związku Florian 2050. Celem porozumienia jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem instytucji bezpieczeństwa państwa, praktyki gospodarczej i badawczo-rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych pracodawców absolwentów Uczelni, a poprzez to lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału. Porozumienie obejmuje wzajemną współpracę  w szczególności w zakresie:

  1. podejmowania działań na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, wspierania działań podmiotów sektora publicznego i prywatnego ukierunkowanych na umacnianie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  2. podnoszenia w środowisku akademickim świadomości potrzeby kompleksowych i zintegrowanych działań ma rzecz bezpieczeństwa, budowania poczucia współodpowiedzialności za wspólną ochronę zabezpieczanych wartości,
  3. czynnego udziału studentów w wykonywaniu zadań społecznych i promocyjnych na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa i obronności,
  4. opiniowania i doskonalenia programu kształcenia w Uczelni na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jego realizacji ,
  5. wskazywania tematyki prac etapowych i dyplomowych w zakresie zainteresowań i potrzeb stron,
  6. umożliwienia odbywania studentom Uczelni staży i praktyk zawodowych w siedzibie Związku, a także organizacji study tour (wizyt studyjnych).
  7. współorganizowania szkoleń dla pracowników Związku z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obronności z udziałem pracowników naukowych Uczelni,
  8. możliwości wykorzystywania potencjału naukowego Uczelni i Związku  poprzez współpracę w organizacji konferencji naukowych, kursów ratownictwa medycznego, sporządzania ekspertyz, szkoleń, opinii, warsztatów, konkursów, publikacji,  udziału w konsultacjach i akcjach społecznych, podejmowania wspólnych inicjatyw i działań oraz promocji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego i edukacji.

Szkoła otwiera swe podwoje dla Związku poprzez zapraszanie do udziału w recenzowaniu i ocenie prac dyplomowych, umożliwianie pracownikom Związku korzystania z zasobów bibliotecznych, stworzenia uczelnianej bazy informacji, publikacji oraz promocji na rzecz potrzeb Związku z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z udziałem studentów oraz pracowników naukowych.

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej, prof. Stanisław Kunikowski jest członkiem Rady Naukowej  Słownika Biograficznego Strażaków Polskich oraz Rady Programowej  periodyku poświęconego Strategii Związku – Analizy Strategiczne Florian 2050.

Marian Zalewski