1 sierpnia 2019 r. w Olsztynie, na  zaproszenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Brzezina, odbyło się spotkanie liderów samorządu oraz ruchu strażackiego na Warmii i [UsW1] Mazurach. Dyskutowano na nim o   przyszłości ruchu strażackiego.

Na początku zebrania przewodniczący Zespołu ds. Strategii  Związku OSP RP dr Marian Zalewski zaprezentował dotychczasowe prace oraz węzłowe obszary istotne dla Związku  i OSP. Nestor ruchu strażackiego płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak zauważył, że newralgiczne jest zastanowienie się czy    dzisiaj  występuje w społeczeństwie problem społecznego zaangażowania obywateli w zapewnienie swego bezpieczeństwa. Niewątpliwie strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Codziennie stykamy się z przejawami ich poświęcenia i bohaterstwa. Oni ratują życie, mienie.  Jak to wygląda od strony samorządów w zasadniczej części wspierających i finansujących OSP? Bardzo istotna jest   sprawa relacji samorząd (zwłaszcza wójtowie, burmistrzowie) a  Ochotnicze Straże Pożarne. Z ustawy  o samorządzie gminnym  oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej wynika, że  zadaniem samorządu  jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i  przeciwpowodziowej,  w tym zapewnienie gotowości bojowej strażaków z OSP w zakresie   ratowania ludzi i mienia. Zebrani szczegółowo odnieśli się do strony finansowej aktywności OSP i wsparcia ze strony samorządu. – Na samorząd nakłada się coraz więcej zadań ale nie idą za tym wystarczające środki – podkreślali dyskutanci. Poruszono zagadnienie funkcjonowania obiektów strażackich a zwłaszcza rozbudowy i budowy remiz. Są to kosztowne inwestycje spadające na barki samorządów. Coraz częściej pojawia się problem braku kierowców gotowych do wyjazdu. Zdarza się, że gmina zatrudnia kierowców – mechaników. Takie podejście ratuje sytuację. A co z naczelnikami odpowiedzialnymi za organizację i kierowanie akcjami? Są ciekawe wzorce z innych krajów, np. z Francji. Nękającym problemem strażaków jest biurokracja. Z konieczności- tam gdzie to możliwe – bierze to na siebie gmina. Poważnym problemem jest migracja młodych za pracą do sąsiednich gmin a nawet za granicę. Uczestnicy spotkania zauważyli nowy trend w ruchu ochotniczym – coraz więcej kobiet garnie się do straży. Nierzadko uczestniczą w akcjach. Szczęśliwie dzisiaj wiele OSP jest na wysokim poziomie usprzętowienia. To przyciąga młodych. Jest coraz więcej szkoleń specjalistycznych.

Podczas dyskusji zastanawiano się jaka jest rola państwa a jaka samorządu. Wiodącą rolę musi mieć  samorząd skonkludowano. Państwo wszystkiego nie ogarnie. Samorząd musi mieć jednak  narzędzia i stosowne wsparcie państwa. Poruszono niezrealizowaną inicjatywę dodatku do rent i emerytur dla strażaków uczestniczących w akcji oraz potrzebę zmniejszenia stawki VAT na sprzęt strażacki.  Istotne jest spojrzenie od strony wychowania i edukacji. Ważne aby w podstawie programowej było szkolenie przeciwpożarowe. Spotkanie potwierdziło potrzebę konsultacji programu Związku z samorządami i  jednostkami OSP. Tu w OSP i w samorządzie najlepiej wiedzą jak być powinno i jakie są codzienne problemy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz Związku OSP RP z miejscowości: Braniewo, Działdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Iłowo-Osada, Olsztyn, Wydminy, Zalew.  Spotkanie prowadził Andrzej Pęziński kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.