31 lipca 2019 r. w siedzibie ZG ZOSP RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii. Członkowie Zespołu przekazali informację o prowadzonych przez siebie działaniach związanych z pracami nad strategią. Ich istota sprowadza się do prac programowych nad dokumentem, konsultacji w ramach Związku (a szczególnie komisji problemowych) tez kierunkowych do dokumentu, monitoringu spotkań, konferencji dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ewentualnego udziału w nich przedstawicieli Zespołu. Przedyskutowano plan konkretnych działań do końca 2019 r. Uzgodniono, że członkowie Zespołu wezmą udział w spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych we wszystkich województwach organizowanych w ścisłej współpracy z oddziałami terenowymi Związku. Ustalono potrzebę spotkań tematycznych z przedstawicielami środowisk współpracujących ze Związkiem (PCK, ZMW, LZS, ZHP, OSPZPiSR, ZNP, środowiska rolnicze, medyczne, ratownicze, związane z ochroną środowiska, leśnicy, środowiska uczelniane i PAN, muzea, organizacje i firmy produkujące wyroby i sprzęt strażacki). Szczególną uwagę w najbliższym czasie zespół będzie zwracał na inicjowanie spotkań samorządowych poświęconych przyszłości naszego ruchu oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych. Przedyskutowano formy dalszego uspołeczniania prac nad strategią a w tym zasięgania opinii członków władz Związku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Omówiono przygotowania do wydania jeszcze w tym roku czasopisma „Analizy Strategiczne Florian 2050”.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Zespołu dr Marian Zalewski.