Dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich Związku niezwykle ważna jest współpraca z samorządem. Jej harmonijny rozwój jest podstawą bezpieczeństwa w gminach, powiatach i regionach. Dlatego tak istotna jest wzajemna kooperacja w budowie strategii rozwoju. O potrzebie otwartej społecznej debaty nad naszą strategią – Florian 2050 mówiono na posiedzeniu Zarządu Głównego 21 marca 2019 r. Podobnie było na konferencji inaugurującej prace nad strategią dla woj. pomorskiego w Gdańsku.

12 kwietnia 2019 r. z udziałem prawie 200 uczestników odbyła się konferencja inaugurująca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030). Strategia ma być dokumentem o charakterze sprawczym, mającym bezpośredni wpływ na politykę rozwojową Samorządu Wojewódzka Pomorskiego, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021-2027.Władze województwa pomorskiego uznały, że rozpoczęcie prac powinno być oparte na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców do pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla przyszłości województwa. Debata pokazała jak ważne są w rozmowie o przyszłości uniwersalne wartości w tym solidarność, subsydiarność i samorządność. Ważną rolę w bezpiecznym rozwoju pełnić będzie kultura, wychowanie i edukacja. Zagrożenia cywilizacyjne podpowiadają zaś potrzebę wspierania mechanizmów budowy zasobów intelektualnych i społeczeństwa informacyjnego. Te założenia są bliskie ruchowi strażackiego. My także rozpoczęliśmy swoje pracy akcentując powyższe idee i wartości.

Konferencja odbyła się w historycznej Sali BHP. To tu 31 sierpnia 1980 r. podpisano porozumienia sierpniowe. Wspomniał o tym inaugurujący konferencję marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Zaakcentował, że wchodząc do Unii Europejskiej dostaliśmy szansę, którą umieliśmy wykorzystać. Gołym okiem widoczne są zmiany wokół dzięki unijnemu wsparciu. Strategia to szczególnie określenie planów, źródeł finansowania oraz jasne kompetencje. – Przed nami – akcentował marszałek- nowe wyzwania a w nich i zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych talentów), gwałtowny rozwój technologiczny, cyfryzacja, zmiany w obszarze bezpieczeństwa w tym istotne zmiany klimatyczne. Kluczowym czynnikiem rozwoju jest jakość kapitału społecznego jako kluczowego czynnika rozwoju, społeczna gospodarka rynkowa. Inni dyskutanci zarysowali zebranym aktualne wyzwania globalne, europejskie i krajowe. Szczególnie zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z prognozowanych zmian klimatycznych, energetycznych a także nowych technologii, robotyzacji. Z interesującym głosem wystąpił Christopher Todd dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Apelował aby w naszym kraju położyć akcent na badania naukowe, innowacyjność i rozwój w nowe technologie. Ważny jest rozwój zrównoważony i inwestycje wobec grup słabo reprezentowanych (kobiety, bezrobotni, osoby starsze). Ważna jest solidarność i partycypacja szerokich grup w procesach decyzyjnych.

Częścią konferencji był panel dyskusyjny z udziałem m.in. prezydenta miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, przedstawicieli samorządowców, działaczy gospodarczych, społecznych i uczelni. Na zakończenie konferencji Radomir Matczak dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego urzędu marszałkowskiego przedstawił tryb i harmonogram prac na projektem strategii. Uczestniczący w konferencji przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian Zalewski w rozmowie z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem podziękował za bliską współpracę a także zaprosił do współpracy w przygotowywaniu strategii Związku Florian 2050.

MAZ