3 kwietnia tego roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa „Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki”. Zorganizował ją Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W trakcie konferencji poinformowano m.in. o pracach nad strategią Związku OSP RP – Florian 50.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy oraz dr inż. Danuta Zwolińska – dziekan Wydziału Nauk Technicznych. Podczas konferencji przedstawiono szereg ogólnych i szczegółowych zagadnień praktycznych z obszaru BHP. W szczególności przeanalizowano aspekty związane z :

  • zagrożeniami w środowisku pracy,
  • metodami pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy,
  • nowymi trendami związanymi z aspektami w BHP,
  • profilaktyką w miejscu pracy,
  • doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki,
  • polityką bezpieczeństwa pracy i dobrych praktyk,
  • nowymi trendami zarządzania BHP,
  • poprawą warunków BHP w firmach i zakładach przemysłowych.

I tak mgr Jacek Pagieła przedstawił teorię Heinricha jako narzędzie pomocne w profilaktyce wypadkowej w miejscu pracy. Identyfikując i eliminując pojawiające się sytuacje niebezpieczne ograniczamy ilość wypadków i poważnych urazów. Aktualne wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018 przedstawił dr inż. Marcin Krauze. Podkreślenia wymaga wystąpienie prof. dr hab. inż. Marka Trombskiego b. wiceprezesa ZG ZOSP RP, który na przykładzie Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego ( produkującego strażackie hełmy) opisał doskonalenie standardów BHP w przedsiębiorstwach średniej i małej wielkości. Dr inż. Stanisław Bogacki omówił zastosowanie technik VR w szkoleniach operatorów maszyn górniczych. Na Śląsku jest to bardzo ważne zagadnienie. Nie dziwi więc ta tematyka. W Konferencji i targach uczestniczyli także przedstawiciele ratownictwa górniczego. Jego historia sięga ponad 110 lat. Dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej Bożena Szczucka- Lasota omówiła temat wykorzystania metod chłodzenia bezmembranowego w transporcie a bezpieczeństwo pracy. Z kolei inż. Martyna Bała skupiła się na zdolnościach manualnych pracowników użytkujących rękawice ochronne. Zespół naukowców na czele z prof. Markiem Roszakiem z Politechniki Śląskiej przedstawił dylematy wyboru metody przy ocenie ryzyka zawodowego. Wspomaganie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez zewnętrzny defibrylator automatyczny AED omówił Paweł Jarosz. O pracy na wysokościach i w ograniczonych przestrzeniach w kontekście regulacji prawnej i praktyki mówił dr inż. Rafał Henryk. Mgr Andrzej Żukowski zaprezentował temat: wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania wg ISO 45001 wizytówką oraz wyrazem zaangażowania pracodawcy w utrzymaniu optymalnych standardów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestników konferencji zainteresował także temat bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze pojazdów elektrycznych i hybrydowych przedstawiony przez dr inż. Damiana Hadrysia. O komunikacji produktów BHP z użytkownikiem mówił mgr Mariusz Kuczera zaś o zmianach ludzkich zachowań – przyzwyczajeń w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska – mgr. Inż. Ryszard Stankiewicz.

W trakcie konferencji wystąpił także przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii. Podziękował on na ręce obecnego i byłego rektora ( prof. Bogdan Mochnacki i prof. Marek Trombski) kadrze naukowej z WSZOP w Katowicach oraz zebranym na konferencji za współpracę ze Związkiem OSP RP. Zaprosił wszystkich zebranych do zainteresowania się pracami nad strategią Związku – Florian 2050. Przedstawił też kierunki i harmonogram prac. Wręczył prof. Markowi Trombskiemu wybitnemu działaczowi ruchu strażackiego, b. wiceprezesowi Związku, monografię o ruchu strażackim ,, W jedności siła”. Pan Marek Trombski jest jednym z autorów monografii.

Konferencję zakończył wyjątkowy pokaz eksperymentalny odnoszący się do unikania zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych z prezentacją wiceprezesa firmy DENIOS Jacka Szczepanika. Było to swoiste wyjątkowe szkolenie nt. bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi i o skutkach niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Konferencja wywołała duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział ok. 250 uczestników. Istotne było także i to, że obok w sali gdzie się ona odbywała, trwały Targi Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, które cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem.

MAZ, fot. Kamil Niesłony