W związku z treścią rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – informujemy, iż ZOSP RP podjął prace nad przyjęciem Kodeksu Postępowania Związku OSP RP w sprawie ochrony danych osobowych. Kodeksu będzie określał w szczególności:

a) zasady i warunki rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP (tj. OSP);

b) zasady ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez członków Związku OSP RP jako administratorów danych osobowych w określonych kontekstach;

c) zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP;

d) odpowiednie środki i procedury techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP zgodnie z RODO;

e) środki i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez członków Związku OSP RP, o których mowa w art. 24 i 25 RODO, oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO;

f) inne elementy, o których mowa w art. 40 ust. 2 RODO.

Jednocześnie informujemy o jednej z ważniejszych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez OSP. Podstawą prawną nadającą legalność przetwarzania danych osobowych osób poszkodowanych przez OSP jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Administrator danych może powołać się na tą postawę przetwarzania danych, gdy:

1) dochodzi do zagrożenia żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

2) ochrona tych interesów nie jest możliwa w inny sposób, tylko przetwarzając dane osobowe.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
7 VIII 2018 r.