Z dniem 1 października 2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 405).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

W przypadku OSP powyższa sytuacja będzie występować w stosunku do opiekuna członków MDP. Przywołać tu można również sytuację gdy OSP organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zawody, konkursy, zbiórki, turnieje oraz wszelkie inne formy pracy z małoletnimi.

W takiej sytuacji zgodnie z postanowieniami ustawy OSP jest zobowiązana do uzyskania informacji, czy dane osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Instrukcja w jaki sposób uzyskać tego typu informacje został zamieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod niżej podanym adresem:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/ogolne-informacje-o-rejestrze-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/

Warto również wspomnieć o wyjątku od art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym znajdującym się w art. 21 ust. 2-3 niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 2-3 ustawy wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed dopuszczeniem do działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Podsumowując, OSP nie jest zobowiązana do uzyskania informacji, czy dane osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym, jeżeli w konkretnej sytuacji występują przesłanki z art. 21 ust. 2.

Dla lepszego zabezpieczenia interesów OSP, w przypadku wystąpienia omówionego wyjątku, rekomendujemy tego typu przypadki potwierdzić pisemnie. Dlatego też zamieszczamy wzór propozycji oświadczenia do wypełnienia dla rodziców małoletnich przynależących do OSP/biorących udział w wypoczynku organizowanym przez OSP itp., gdzie zaistniał wyjątek przewidziany w art. 21 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
15 III 2018 r.