1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), która m.in. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników dodała art. 5b o treści:

„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie.”

Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, muszą (dla przywrócenia ubezpieczenia społecznego rolników) złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja, o ile spełniali w okresie objętym wnioskiem warunki określone w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli nie później niż do końca czerwca 2015 r.

Odrębnie publikowany jest projekt wniosku o (ponowne)objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników.Wersję edytowalną wniosku można pobrać ze strony internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (http://www.zosprp.pl/) z zakładki prawo.

Osoba, wobec której wydano decyzję dotyczącą ustania ubezpieczenia społecznego rolników, która chce skorzystać z projektu wniosku, powinna:

  1. uzupełnić miejsce i datę dzienną sporządzenia wniosku;
  2. wpisać adres Oddziału Regionalnego/Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – można to ustalić w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej KRUS pod adresem: http://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/;
  3. w wolnym miejscu po słowie Rolnik wpisać swoje dane osobowe i adres zamieszkania;
  4. w części wstępnej wniosku, w wolnych polach, wpisać datę dzienną i znak decyzji Prezesa KRUS dotyczącej ustania ubezpieczenia społecznego rolników,
  5. na końcu wniosku złożyć swój podpis;
  6. gotowy wniosek (przed 30 czerwca 2015 r.) wysłać listem poleconym do adresata, bądź złożyć w jego biurze podawczym pamiętając by na kopii wniosku wziąć poświadczenie złożenia wniosku.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga

23 XII 2014 r.