ZG ZOSP RP informuje
W dniu 1 stycznia 2004 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz ustawy – z tej samej daty – Przepisy wprowadzające ww. ustawę Dz.U. Nr 96, poz. 874.
Od 1 stycznia 2004 r. OSP i Związek OSP RP będą więc mogły ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, a po jego uzyskaniu wykonywać, również odpłatnie, usługi z zakresu zadań publicznych, a także korzystać z darowizn z odpisów podatkowych osób fizycznych oraz z przywilejów przewidzianych ww. ustawami.
Od 29 czerwca 2003 r. obowiązują już przepisy ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące instytucji wolontariatu.
Szczegółowe omówienia powyższej problematyki do ściągnięcia poniżej:

Ww. materiały są dostępne również w Zarządach Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP. Tam też można uzyskać informacje dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Biuro ZG ZOSP RP również udziela informacji w tym przedmiocie – pisemnie i telefonicznie. W miarę potrzeby będą też tworzone dodatkowe opracowania, przekazywane następnie zarządom oddziałów wojewódzkich do rozpowszechnienia.