W związku z licznymi zapytaniami na forum dyskusyjnym na naszej stronie internetowej, Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP przedstawia materiał pt. „Symbole Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”. W tej formule symbolika Związku OSP RP została zgłoszona do Urzędu Patentowego. Zapewne nie jest to pełen katalog możliwości stosowania symboli (zwłaszcza w odniesieniu do logo (znaku graficznego) Związku). Prosimy o nowe, przemyślane sugestie, które być może wykorzystamy i upowszechnimy.

SYMBOLE ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej opierając się o zapisy w statucie podjął uchwały w których określił Regulamin umundurowania, Regulamin Sztandarów (uchwała nr 96/XI/2000),Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych (uchwała nr 97/XI/2000), a uchwałą nr 2/II/2002 przyjęto znak graficzny (logo). Określono w nich zasady, sposoby i sytuacje w których stosowane są symbole Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Sztandary występują zawsze w asyście pocztu sztandarowego, podczas:

1. Uroczystości państwowych.

2. Uroczystości patriotyczno-religijnych.

3. Uroczystości strażackich:

1) organizowanych zgodnie z ceremoniałem, w tym:

 • uroczysta zbiórka w OSP,
 • uroczysty apel,
 • poświęcenie i wręczenie sztandaru,
 • nadanie odznaczenia ochotniczej straży pożarnej lub oddziałowi Związku,
 • ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
 • jubileusz ochotniczej straży pożarnej,
 • pożegnanie strażaków (zaprzestanie działalności),
 • pożegnanie sztandaru (w przypadku wprowadzenia nowego wzoru sztandaru),
 • zdawanie i obejmowanie funkcji w ochotniczej straży pożarnej,
 • wizyty w ochotniczej straży pożarnej,
 • pogrzeb ze strażacką asystą honorową,

4. Największych wydarzeń związanych ze statutową działalnością OSP i oddziałów Związku, a mianowicie:

 • na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP,
 • na zjazdach oddziałów gminnych Związku OSP RP,
 • na zjazdach oddziałów powiatowych Związku OSP RP,
 • na zjazdach oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,
 • na Zjazdach Krajowych Związku OSP RP. Uchwałą nr 96/XI/2000 r. Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 2000 r. przyjęto do stosowania regulamin sztandarów w Związku OSP RP.

Znak Związku występuje na:

1. Sztandarach OSP i oddziałów Związku.

2. Fladze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jako odznaczenie korporacyjne pn. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Znaczek metalowy – miniaturka noszony na ubraniu cywilnym dla oznaczenia przynależności do organizacji.

5. Jako element dekoracji podczas uroczystości w ochotniczych strażach pożarnych i uroczystościach wewnątrzzwiązkowych.

6. Na wydawnictwach dla potrzeb Związku OSP RP i OSP np.:

 • miesięcznik „Strażak”,
 • opracowania historyczne,
 • opracowania okazjonalne,
 • foldery (wydania obcojęzyczne),
 • poradniki metodyczne,
 • czołówki filmów,
 • strona internetowa Związku OSP RP,
 • płyty CD z materiałami do użytku wewnątrzorganizacyjnego.

7. Na drukach organizacyjnych:

 • papier firmowy,
 • legitymacje członków władz Związku,
 • wizytówki,
 • dyplomy,
 • akty nadania,
 • zaświadczenia (np. ukończenia kursu),
 • koperty (wykorzystywane w korespondencji oficjalnej).

Uchwałą nr 97/XI/2000 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 2000 r. przyjęto do stosowania wzór znaku i flagi organizacyjnej, a sposób postępowania określa „Ceremoniał w ochotniczych strażach pożarnych” przyjęty przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 2000 r. uchwałą nr 98/XI/2000.

Flaga związkowa używana jest przez członków Związku (OSP) i oddziały Związku OSP RP w następujących sytuacjach:

1. Stosowana zgodnie z ceremoniałem podczas:

 • uroczystego apelu ochotniczej straży pożarnej – podnosi się ją na maszt lub na drabinie mechanicznej,
 • dla oddania szacunku zmarłym strażakom podnosi się flagę z kirem żałobnym,
 • podczas uroczystości wręczania sztandaru OSP lub oddziałom Związku,
 • przekazania do użytku strażnicy,
 • przekazania do użytku samochodu pożarniczego,
 • na pogrzebach osób wybitnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej lub które zginęły przy pożarach i innych klęskach żywiołowych, bądź w trakcie wykonywania obowiązków służbowych; trumnę zmarłego okrywa flaga. Flagę zdejmuje się przed ustawieniem trumny nad grobem. Flagę przekazuje się rodzinie.
 • na uroczystościach związanych z jubileuszami OSP,
 • przy pożegnaniu strażaków odchodzących ze służby,
 • przy zdawaniu i obejmowaniu funkcji w ochotniczej straży pożarnej,
 • przy oficjalnych wizytach w ochotniczych strażach pożarnych.

2. Wydarzenia związane ze statutową działalnością OSP i Związku OSP RP.

 • Zjazdy Krajowe Związku OSP RP,
 • zjazdy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP,
 • zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP,
 • zjazdy oddziałów gminnych ZOSP RP,
 • zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP,
 • posiedzenia:
  – Zarządu Głównego ZOSP RP,
  – zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,
  – zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP,
  – zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP,
  – zebrania sprawozdawcze w OSP.

3. Podczas uroczystości państwowych i strażackich.

4. Uroczystości o charakterze programowym:

 • festiwale,
 • przeglądy dorobku artystycznego,
 • zawody sportowo-pożarnicze,
 • obozy młodzieżowe,
 • turnieje,
 • seminaria,
 • szkolenia, narady.

5. Dla oznakowania obiektów OSP (strażnice, remizy) i siedzib władz Związku OSP RP

Emblemat

1. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów Związku noszą na czapkach.

2. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów Związku noszą na pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek. Koszul letnich i młodzieżowych drużyn pożarniczych, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu.

Wymienione elementy zostały wprowadzone regulaminem umundurowania Związku OSP RP do użytku wewnątrzorganizacyjnego uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 96/XI/2000 r. z 27 października 2000 r. w sprawie sztandarów, mundurów, dystynkcji i odznak w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W formie plakietki (naklejki) może być stosowany dla oznakowania samochodu ochotniczej straży pożarnej.

Logo czyli znak graficzny

Zgodnie z zapisem uchwały (nr 2/II/2002 Zarządu Głównego) wzór znaku graficznego może być umieszczany na dokumentach i przedmiotach związanych z działalnością Związku OSP RP i zrzeszonych w nim członków.

Dotyczy to głównie:

1. Przedmiotów użytkowych:

 • koszulki,
 • dresy,
 • ręczniki,
 • plecaki,
 • torby,

2. Przedmiotów reklamowych:

 • Foldery,
 • Kalendarze,
 • plakietki np. z obozów, przeglądów, imprez,
 • koperty ( do użytku wewnętrznego),
 • puchary,
 • karty pocztowe,
 • długopisy,
 • notatniki,
 • na papierze korespondencyjnym,
 • na zaproszeniach,

3. W innych przypadkach:

 • na samochodach
 • na remizach
 • na stronie internetowej
 • w innych przypadkach nie wskazanych powyżej

Hanna Polak