Analiza prawna wskazuje na to, że osoba pełniąca funkcję publiczną, która jednocześnie jest członkiem zarządu oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także nie zarządza taką działalnością. Tym samym nie jest objęta zakazem ustanowionym w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Podobnie rzecz się ma z zakazami ustanowionymi w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zgodnie z § 27 ust. 2 i 3 statutu ZOSP RP, Zarząd Wykonawczy Związku podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu i zarządza majątkiem Związku. W sprawach tych zarząd wykonawczy może udzielać pełnomocnictw stosownie do swoich kompetencji. Tego typu uprawnień nie po-siadają samoistnie władze oddziałów Związku.