OTWP

Informacja dotycząca opracowania Eugeniusza Walczaka pt. "Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku"

* * *

OFERTA WYDAWNICZA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP W GDAŃSKU

* * *

Informacja dotycząca opracowania Pawła Rochali pt. "Taktyka"


* * *

Informacja dotycząca opracowania Eugeniusza Walczaka pt. "Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku"

W 2003 roku, w ramach wydawnictwa "ABC strażaka ochotnika", ukazała się długo oczekiwana praca autorska historyka Eugeniusza Walczaka pt. "Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku". Jest to pierwszy tom większego cyklu wydawniczego zawierający bogatą i skondensowaną wiedzę o rozwoju ruchu pożarniczego w ogóle, a szczególnie na ziemiach polskich. Opracowanie ma charakter problemowo-chronologiczny i przygotowane zostało w formie rozwiniętych tez i zasad encyklopedycznego opisu faktów, wydarzeń i biogramów wybitnych działaczy. Autor, długoletni członek jury finałów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w prezentowanej pracy wykorzystał doświadczenie i uwagi zgłaszane przez zainteresowanych. Tom ten napisany został z myślą o uczestnikach OTWP na wszystkich szczeblach organizacyjnych, członkach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także o wszystkich amatorach zajmujących się historią polskiego ruchu pożarniczego.
W pięciu działach opracowania zawarty został materiał oparty na przełomowych naukowych pracach profesora dr hab. Józefa Ryszarda Szaflika i prof. dr hab. Tadeusza Olejnika, pracach popularno-naukowych innych autorów oraz na materiałach źródłowych (statutach, porządkach ogniowych, ustawach, rozporządzeniach władz, prasie, wydawnictwach okolicznościowych itp.).
W dziale I pt. "Ogień, pożary i ochrona przeciwpożarowa w czasach najdawniejszych" zaprezentowano dzieje ognia i jego kultu oraz historię rozwoju ochrony przeciwpożarowej od XX w. p.n.e. do V w. n.e.
W dziale II przedstawiono przyczyny i sposoby zwalczania pożarów w państwach Europy Zachodniej i w Polsce od czasów średniowiecza do początków XIX w. W czterech rozdziałach przedstawiono m.in.: charakter ówczesnego budownictwa i zagrożenia pożarowego, sposoby walki
z pożarami i charakterystykę porządków ogniowych stanowionych w miastach europejskich i polskich, organizację i programy obrony przed pożarami w Polsce w wiekach XVI-XVIII oraz rozwój zawodowych i ochotniczych straży pożarnych w państwach Europy Zachodniej w XVII i początkach XIX w.
W dziale III – "Straże pożarne w Galicji" w kolejnych rozdziałach szczegółowo i przejrzyście przedstawiono:
1. Budownictwo oraz pożary i ich przyczyny.
2. Powstanie pierwszych ochotniczych straży pożarnych i rozwój ich różnych kategorii do 1914r.
3. Techniczne wyposażenie straży pożarnych.
4. Czołowych działaczy Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz patronów i symbole.
5. Działalność kulturalno-oświatową i niepodległościową ochotniczych straży na terenie Galicji.
W dziale IV pt. "Pożarnictwo i straże ogniowe na ziemiach polskich zaboru pruskiego" po raz pierwszy przedstawiono całościowe ujęcie historii polskich ochotniczych straży na terenie zaboru pruskiego. Na treść tego działu składa się następująca problematyka:
1. Podstawy prawno-organizacyjne działalności straży na ziemiach polskich zaboru pruskiego.
2. Powstawanie i rozwój zawodowych, obowiązkowych i ochotniczych straży ogniowych.
3. Stan organizacyjny straży pożarnych na ziemiach polskich zaboru pruskiego
w świetle statutów i regulaminów.
4. Działalność oświatowo-kulturalna i narodowo-niepodległościowa polskich strażaków.
W dziale V pt. "Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych /TOSO/ w Królestwie Polskim" omówiono wyczerpująco główne problemy ruchu strażackiego:
1. Zagrożenia pożarowe w miastach i wsiach Królestwa Polskiego oraz zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w latach 1815-1915.
2. Powstanie pierwszych TOSO na terenie Królestwa Polskiego oraz ich stan organizacyjny i podstawy prawne działania.
3. Działalność ogólna i oświatowo-kulturalna oraz narodowo-niepodległościowa.
W aneksie zamieszczono kilkadziesiąt przykładowych pytań testowych i problemowych z zakresu historii i socjologii, na które udzielali odpowiedzi uczestnicy finałów krajowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Praca zawiera również wykaz bibliografii.* * *

OFERTA WYDAWNICZA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP W GDAŃSKU

80 – 251 GDAŃSK UL. SOSNOWA 2
TEL/FAX (0-58) 341 – 63 – 45; 341 – 90 – 80; 347 – 78 – 75
Nasz adres internetowy: www.zwzosp.gda.pl
Poczta elektroniczna : gdansk@zosprp.pl

LP.
NAZWA WYDAWNICTWA
UWAGI
1.
ABC strażaka ochotnika cz. 1 (podręcznik szkolenia szeregowców OSP)
2.
ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP)
Przyg. do dodruku
3.
ABC strażaka ochotnika cz. 3. (pierwsza pomoc)
4.
ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP)
5.
ABC strażaka ochotnika cz. 5 (regulaminy zawodów sportowo pożarniczych OSP)
6.
ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania)
7.
ABC strażaka ochotnika cz. 7 (ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych)
8.
ABC strażaka ochotnika cz. 8 (regulamin sztandarów)
9.
ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin nadawania odznak i wyróżnień)
10.
ABC strażaka ochotnika cz. 10 (podręcznik dowódców OSP)
11.
ABC strażaka ochotnika cz. 11 (regulamin dla wszystkich komisji rewizyjnych ZOSP)
12.
ABC strażaka ochotnika cz. 12 (historia ochrony przeciwpożarowej do 1918r – biblioteka MDP)
13.
ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka – biblioteka MDP)
14.
ABC strażaka ochotnika cz. 14 (CTIF – zawody OSP)
15.
ABC strażaka ochotnika cz. 15 (Monografia, pamiętnik, kronika –wskazówki metodyczne - poradnik)
16.
ABC strażaka ochotnika cz. 16 Statystyka OSP (instrukcja)
17.
ABC strażaka ochotnika cz. 17 Reg. zawodów CTIF MDP
18.
ABC strażaka ochotnika cz. 18 Reg. zawodów OSP gr. A i C
19.
ABC strażaka ochotnika cz. 19 Regulaminy MDP (zbiór)
W przygotowaniu
20.
ABC strażaka ochotnika cz. 20 Programy szkolenia MDP
W przygotowaniu
24.
Książka pracy MDP
23.
Książka raportów podoficera dyżurnego JRG KP PSP (na 1 rok)
Dla PSP
24.
Książka raportów przebiegu służby oficera operacyjnego KP PSP (na 1 rok)
Dla PSP
25.
Karta manipulacyjna z przebiegu akcji ratowniczych (370 stron)
Dla PSP
26.
Dziennik Korespondencyjny (na 1800 poz)
Dla PSP
27.
Rejestr przychodzących faxów (na 800 poz.)
Dla PSP
28.
Książka podziału bojowego (na 6 m-cy)
Dla PSP
29.
Ewidencja zdarzeń (na ok. 1600 zdarzeń)
Dla PSP
30.
Książka raportów przebiegu służby dyżurnego operacyjnego PSK (na 6 m-cy)
Dla PSP
31.
Rozkaz dzienny dowódcy JRG PSP (na 1 rok)
Dla PSP
16.
Książka skarbnika OSP
17.
Książka gospodarza OSP
18.
Książka pracy OSP
19.
Książka naczelnika OSP
20.
Książka ewidencji odznaczeń (powiatowe)
21.
Książka ewidencji odznaczeń (gminna)
22.
Książka działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP
23.
Książka przychodu i rozchodu paliwa
25.
Kategoryzacja jednostek operacyjno-technicznych OSP
26.
Wytyczne dot. Komendanta Gminnego - normatyw wyposażenia ratowników OSP
27.
Akty prawne

Wyżej wymienione publikacje można nabyć poprzez
Zarządy Wojewódzkie i Biura Terenowe
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP


* * *

Informacja dotycząca opracowania Pawła Rochali pt. "Taktyka"

Od dłuższego czasu brakowało opracowania, podającego w formie popularnej podstawową wiedzę o pożarach i sposobach ich zwalczania, uwzględniającego aktualny stan prawny w tym zakresie. Ponadto wiele razy zwracano się do organizatorów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", o przygotowanie w wygod-nej do stosowania formie książkowej źródła informacji, z którego mło-dzież mogłaby korzystać podczas przygotowywania się do turnieju.
Właśnie w "Bibliotece MDP" ukazała się publikacja, w której podję-to próbę zaspokojenia tych oczekiwań. Pod zbiorczym tytułem TAKTYKA, zgromadzono i skomentowano, mając na uwadze ich prak-tyczne zastosowanie, rozproszone w wielu aktach prawnych i aktach normatywnych lub publikowane w mało dostępnych opracowaniach in-formacje na temat:
- organizacji ochrony przeciwpożarowej,
- procesu palenia,
- powstawania i rozwoju pożarów,
- sprzętu używanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
- bezpieczeństwa i higieny pracy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
- prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
- długotrwałych akcji ratowniczych.
Autorzy w formie przypisów w tekście wskazali, skąd wzięli podane in-formacje, aby czytelnik poznał faktyczne źródła wiedzy, dzięki czemu "Taktyka" może być jednocześnie przewodnikiem po dziedzinie o wiele szerszej niż wskazuje na to objętość opracowania.
Poradnik można zastosować jako materiał pomocniczy przy szko-leniu podstawowym strażaków ochotników, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz podczas układania pytań turniejowych.

Zasady zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom będą tematem odrębnego opracowania.