Zwolnienie ze sporządzenia CIT 2

Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych powinni pilnie w odpowiednich terytorialnie Urzędach Skarbowych złożyć OŚWIADCZENIE zgodnie z art.25 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych /z póżn. zm./ , że OSP przeznacza cały dochód na działalność statutową i jest zwolniona od obowiązków wynikających z art.25 ust.1 cytowanej ustawy.
Złożenie takiego oświadczenia zwalnia OSP od obowiązków sporządzania miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2.