100 „grantów” dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego

Informujemy, iż w celu realizacji programu przyjętego przez Zarząd Główny uchwałą Prezydium ZG nr 105/20/2005 z dnia 17.02.2005 „Organizacja i wyposażenie samorządowych centrów zarządzania kryzysowego” uruchamiamy w 2007 roku 100 „grantów” dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Jest to jednocześnie wyjście naprzeciw oczekiwaniom OSP oraz samorządów gminnych, które monitowały o możliwość uzyskania grantów, podobnych do tych, które ZG ZOSP RP przekazał w latach 2003 i 2004.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Gminne Zespoły Reagowania Kryzysowego mają być powołane we wszystkich jednostkach samorządowych jako zadanie obligatoryjne.

W związku z powyższym proponujemy 100 „grantów” dla OSP, które pozwolą wyposażyć wybrane Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego w zestawy informatycznego wsparcia.

Granty te obejmują:

  • Oprogramowanie
  • Sprzęt komputerowy
  • Specjalistyczne szkolenia

Całkowita wartość „grantu” wynosi 9.000 zł. Udział własny OSP wynosi 3.000 zł.

W ramach prowadzonych obecnie na nasze zlecenie prac, dotychczasowe oprogramowanie zostanie uzupełnione o panel, który umożliwi kreowanie „Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego” oraz generowanie komunikatów GCZK.

Założenia i oprogramowanie zostały opracowane przez specjalistów przy współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Zapewniamy bezpłatny serwis gwarancyjny oprogramowania realizowany w miejscu dostawy przez okres 1-go roku z terminem usunięcia awarii do 3 dni roboczych oraz serwis pogwarancyjny co najmniej na okres 3 lat.

W skład Grantu wchodzą 2 komputery (Serwer Główny i Zapasowy pracujące w środowisku OpenSource – Linux i FreeBSD zgodnie z dyrektywami/sugestiami UE ) oraz UPS dostarczane do odbiorcy finalnego.

Szkolenia merytoryczne i techniczne w swym zakresie obejmują:

  • szkolenia dwudniowe (z noclegiem i wyżywieniem) dla Szefów Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego,
  • szkolenia dwudniowe (z noclegiem i wyżywieniem) dla pracowników merytorycznych w Urzędach Gmin, właściwych w sprawach Zarządzania Kryzysowego,
  • szkolenie jednodniowe dla pracowników obsługujących oprogramowanie w Gminnych Centrach Zarządzania Kryzysowego,
  • materiały dydaktyczne dla uczestników szkoleń.

Pełny przewidywany zakres szkolenia załączamy tutaj.

Zapewniamy również:

  • wdrożenie oprogramowania w lokalizacjach naszych „grantobiorców”,
  • dodatkową obsługę oprogramowania i baz danych niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w sytuacjach utraty możliwości korzystania w lokalizacjach rozproszonych
  • świadczenie serwisu merytoryczno-technicznego oprogramowania przez okres co najmniej 3 lat.

Naszymi działaniami chcemy objąć również wszystkich dotychczasowych 122 „grantobiorców” z lat 2003 i 2004. Otrzymają oni nieodpłatnie aktualizację oprogramowania oraz szkolenia dla kadry zarządzającej w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też nowe oprogramowanie zapewni integrację z bazami danych i procedurami wykonanymi w projekcie pilotażowym GCR. Szkolenia dla tych „grantobiorców” będą w takim samym wymiarze czasowym, jak dla nowych.

Termin składania wniosków do Biur Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP upływa z dniem 17 października Br. Wnioski, po ich akceptacji, należy przesłać do Biura Zarządu Głównego ZOSP RP do dnia 22 października 2007 roku.

Zasady przyznawania „grantów” na zestawy informatycznego wsparcia GCZK można pobrać tutaj.

Druk wniosku można pobrać tutaj.

Umowę pomiędzy OSP a ZG ZOSP RP oraz pozostałe załączniki do wniosku można pobrać poniżej:

Zał.1 do wniosku - Umowa
Zał.2 do wniosku
Zał.3 do wniosku
Zał.4 do wniosku
Zał.5 do wniosku

Z tytułu wnoszenia comiesięcznej opłaty abonent otrzymuje świadczenie przez Wykonawcę serwisu merytoryczno-technicznego. Zakres szczegółowy wspomagania merytoryczno-technicznego dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego można pobrać tutaj.