Informacja dla jednostek ochrony przeciwpożarowej

Informacja dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP informuje, że w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2003 r. Nr 224, poz. 2229), Minister Finansów nie
przedlużył na I kwartał 2004 r. 0% stawki podatku VAT dla jednostek obrony
przeciwpożarowej.
W związku z powyższym należy:
1 . Przeprowadzić inwentaryzację materiałów oraz towarów handlowych na dzień
31.12.2003 r. w magazynach.
Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującą Ustawą
o rachunkowości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe wypełnianie
dokumentów inwentaryzacyjnych, w tym spisów z natury.
2. W przypadku wystawienia w br. Faktury VAT z 0% stawką VAT a nie odebraniem
towaru przez nabywcę, należy sporządzić protokoły przechowania (z datą br.)
podpisane przez sprzedającego i nabywcę.
3. Od dnia 1 stycznia 2004 r. należy stosować przepisy zawarte w ustawie z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i uaIug oraz o podatku akcyzowym
(Oz.U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. z pótn. zm.) oraz ww. Rozporządzenie.