Terminy

Terminy obowiązujące w jednostce centralnej w 2008 r.

5 listopada 2007 r.
Termin nadsyłania do Zarządu Głównego Związku OSP RP informacji o planowanych na rok następny programach przewidzianych do dofinansowania ze środków PNWM.

Informacja powinna zawierać następujące dane:
- nazwa polskiego wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej
- nazwa niemieckiego partnera
- nazwa partnera z kraju trzeciego
-planowana ilość dni programu i orientacyjny termin
- miejsce programu (miejscowość, województwo/land)
- rodzaj zakwaterowania uczestników (np. u rodzin, pod namiotami, w internacie)
- ilość polskiej młodzieży i opiekunów
- ilość niemieckiej młodzieży i opiekunów
- ilość młodzieży i opiekunów z kraju trzeciego.

Dane te mogą zostać przekazane e-mailem (zg@zosprp.pl), faxem (022 827 53 29) lub pocztą. Nie mają charakteru wiążącego, stanowią jednak podstawę do opracowania budżetu jednostek centralnych i PNWM na przyszły rok. Ogłoszenie o zbieraniu danych jest publikowane na stronie internetowej www.zosprp.pl (zakładka: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Uwaga: przesłanie informacji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

10 lutego 2008 r.
Termin nadsyłania kompletnie wypełnionych wniosków.

O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje specjalnie powołany zespół, złożony z przedstawicieli różnych województw. Informacja o terminie nadsyłania wniosków jest publikowana na stronie internetowej www.zosprp.pl (zakładka: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) i w czasopiśmie „Strażak”.

Uwaga: W przypadku projektów realizowanych przed 30 kwietnia wnioski należy złożyć minimum trzy miesiące przed ich rozpoczęciem.

18 kwietnia 2008 r.
Dodatkowy termin składania wniosków.

Dotyczy on wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych w I terminie oraz przedsięwzięć realizowanych w miesiącach sierpień-grudzień. Wydanie decyzji o dofinansowaniu tych programów jest uzależnione od uzyskania przez jednostkę centralną dodatkowych środków z budżetu PNWM.

Płatności, rozliczenie dotacji

Wnioskodawcy posiadający osobowość prawną otrzymują zaliczkę w wysokości 40% ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem programu. Pozostała część dotacji jest przelewana po złożeniu rozliczenia końcowego i jego akceptacji przez PNWM. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji maksymalnie 6 tygodni po zakończeniu programu.

Przekazanie środków odbywa się na podstawie umowy z wnioskodawcą.

 

Sporządziła: Monika Karłowicz