Seminarium

Dzięki staraniom Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Olejniczaka 5 maja 2005 roku w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone możliwości wykorzystania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W spotkaniu udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z różnych województw zainteresowani pozyskaniem środków m.in. na remonty, modernizację i rewitalizację zabytkowych strażnic, członkowie Prezydium ZG ZOSP RP, prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku i dyrektorzy Biur.
Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Kultury oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawili możliwości ubiegania się o środki z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, plany w tym zakresie na lata 2007-2013 oraz założenia Programu Pilotażowego Leader +.


Monika Karłowicz
Dział Programowo-Szkoleniowy
Biura ZG ZOSP RP


Materiały do ściągnięcia

załącznik nr 1

załącznik nr 2