OSP Lipowa

Według posiadanych dokumentów tj. księgi pamiątkowej założonej w dniu 18 września 1938 roku w czasie poświęcenia strażnicy i remizy za początek działalności przyjęto datę 1914 roku.

Pierwszy zapis w księdze pamiątkowej brzmi „ Za czasów urzędowania wójta tutejszej gminy Jana Pietraszko w Roku Pańskim 1900 zakupiła gmina z własnych funduszów sikawkę ssąco-tłoczącą…..”. Organizacja oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpiła dopiero w pamiętnym roku wybuchu wojny światowej 1914 roku, a to dzięki inicjatywie przysiółka Poddzielec, za staraniem Jana Dudysa, szczególnie ks. Ferdynanda Sznajdrowicza.

Na skutek zawieruchy wojennej organizacja ta uległa rozbiciu i reaktywowała się dopiero po wojnie polsko-rosyjskiej w 1921 roku. W nowym kształcie Straż powstała pod przewodnictwem Marcina Pietraszko – żołnierza armii generała Hallera, póżniej długoletniego wójta.

Pierwszym prezesem wybrano długoletniego i zasłużonego dla gminy inspektora inż. Tadeusza Menocka – zarządcę dóbr polnych arcyksięcia Karola Stefana Habsburga. W tym czasie zakupiono nowy sprzęt strażacki oraz 20 mundurów, w roku 1927 za naczelnika Józefa Byrdy. Ręcznych sikawek posiadała gmina 4, podzielone na przysiółki. W tym czasie było 70 członków czynnych i wspierających.

W 1937 roku przystąpiono do budowy własnej strażnicy i remizy. Do tej budowy walnie przyczynili się jego wysokość Arcyksiążę Karol Olbracht Habsburg, Zarząd Dóbr Polskiej Akademii Umiejętności i Bezinteresownej Pomocy Miejscowej Ludności. Projektantem budynku był inżynier Michał Caputa, nadzorował budowę mistrz murarski Józef Pająk. Jak czytamy w kronice, jednym z najbardziej przy budowie zasłużonym przez cichą ale bezprzykładną pracę i poświęceniem był Marcin Konior legionista-rozbójnik.

Uroczystość poświęcenia strażnicy i remizy odbyła się 18 września 1938 roku. W tym czasie dokonano historycznego wpisu do księgi pamiątkowej daty powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Lipowa. W tym czasie strażą kierował zarząd w składzie: Prezes – inż. Ludwik Then – zarządca lasów W-ce prezes – Ks. Ferdynand Sznajdrowicz – proboszcz Naczelnik – Józef Caputa Skarbnik – Marcin Konior Sekretarz – Jan Klaja – organista Gospodarz – Jan Dudys

Okres okupacji zniszczył cały dorobek. Lipowa została wysiedlona a większość działaczy OSP została wywieziona do Guberni. Remizę i sprzęt zajął okupant. Powstały oddział straży z Polaków działał obok straży złożonej z osadników niemieckich. Z chwilą wyzwolenia w 1945 roku pozostali przy życiu działacze OSP zebrali się wybierając zarząd w osobach: Caputa Józef – Naczelnik Straży Sowa Jan – Z-ca naczelnika Ryszka Stanisław – Skarbnik Kliś Michał – Sekretarz

Już w pół roku po zakończeniu działań wojennych zakupiono motopompę a 7 października 1945 roku przy udziale proboszcza parafii ks. Stanisława Czulaka dokonano jej poświęcenia.


Pierwszy Samochód

27 czerwca 1948 roku społeczeństwo Lipowej ufundowało dla OSP pierwszy sztandar, zaś 10 lipca 1949 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę świetlicy OSP. 8 sierpnia 1954 roku uroczyście obchodzono 40-lecie istnienia OSP, a w księdze pamiątkowej znajduje się około 200 wpisanych własnoręcznie nazwisk z datkami na rozwój OSP. 14 sierpnia 1955 roku przekazano OSP nową motopompę a w 1957 roku zakupiono drugą (nieodpłatnie przekazana przez ŻFP).16 września 1962 roku przekazano OSP samochód marki Star 200 przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnych w Krakowie. Kolejna data w historii OSP to rok 1964 kiedy to oddano do użytku wyremontowaną remizę, a 18 października z okazji jubileuszu 50-lecia przekazano jednostce sztandar korporacyjny, który został odznaczony medalem za zasługi dla OSP na rocznicy 75-lecia w dniu 3 września 1989 roku.

Uchwałą zarządu z dnia 5.07.1988 roku utworzono Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Orkiestra pracowała najpierw pod kierownictwem kapelmistrza Bronisława Olberta później od 19.02.1996 roku pod kierownictwem Stanisława Pałygi a od 2 listopada 2005 roku pod kierownictwem kapelmistrza Mariusza Płonki.

W dniu 3 maja 2007 roku odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu bojowego Jelcz. Przez cały czas trwają prace modernizacyjne i remontowe poprawiające stan funkcjonalny świetlicy i kuchni oraz innych pomieszczeń.

Administrator OSP Lipowa
Piotr
http://straz-pozarna.xt.pl