ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU - ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA ZP/FO/001/2013 - Dostawa sprzętu do ratownictwa technicznego

 
ZP/FO/001/2013                                                                                    Katowice, 2013-05-08

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU - ROZSTRZYGNIĘCIE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/001/2013. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu do ratownictwa technicznego - 01/2013

Działając na podstawie art. 185 ust. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało wniesione odwołanie dotyczące:

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zamawiający informuje, że w związku z wniesieniem odwołania nie ulega przedłużeniu termin składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej, które odbyło się w dniu 30 kwietnia br. w siedzibie

KIO w Warszawie, ul. Postępu 17A. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania

AIR PRESS sp. j. z siedziba w Opolu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez OW ZPOSP RP woj. śląskiego z siedziba w Katowicach na dostawę sprzętu do ratownictwa technicznego.

Na podstawie złożonych oświadczeń ze strony Odwołującego oraz Zamawiającego postanowiono o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Zamawiający postanowił wprowadzić zmiany dotyczące wymagań dla parametrów jak niżej:
- podwyższenie wymagania maksymalnej wagi agregatu hydraulicznego z 29 do 30 kg.
- podwyższenie wymagania maksymalnej wagi nożyco-rozpieracza z 16 do 19 kg.
- zmianę parametru siły cięcia nożyc – min. 640 kN na parametr – klasa zdolności siły cięcia
nożyc, wymagając klasy G.
- rozwarcie ramion rozpieracza ( proponowane przez Odwołującego 710 mm zamiast
wymaganego 720 mm) zostało już obniżone w odpowiedzi na zadane zapytanie do 686 mm.

Prawa i obowiązki uczestników postępowania odwoławczego określono w art. 185 Prawa zamówień publicznych.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 
 
____________________________________
Marian Indeka
 
 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy