Zasady przekazania 1 % podatku w roku 2014 na rzecz OPP - nadal bez zmian

1. Numer KRS, kwota 1%, cel szczegółowy.

Te trzy elementy nadal mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej w części dotyczącej  „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwotę na rzecz organizacji oraz wskazać, żeby Naczelnik dane te udostępni organizacji.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego.

Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28 strona 4/4, PIT-36 strona 6/6, PIT-36L strona 3/3, PIT-37 strona 3/4, PIT-38 strona 2/2, PIT-39 strona 2/2.

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest prowadzony w formie elektronicznej i jest zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/) albo można też sprawdzić w bazie organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).

2. Nadal prawo przekazania 1% podatku dotyczy:

wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

 • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

3. Terminy składania zeznań podatkowych.

 1. naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Zatem zeznanie musi być złożone do:
  - 30 kwietnia 2013 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
  - 31 stycznia 2013 r. – PIT 28
 2. możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekta musi być złożona:
  - 31 maja 2013 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
  - 29 lutego 2013 r. - PIT 28.

4. Podatnik musi zapłacić cały podatek.

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania. Podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 01 lipca 2013 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • 02 kwietnia 2013 r. - PIT 28

A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).

5. Skala podatkowa pozostaje bez zmian

 1. Próg podatkowy i pracownicze koszty uzyskania przychodów pozostają za 2012 r. na dotychczasowym poziomie.
  Oznacza to, że osoba, której roczne dochody nie przewyższą 85 tys. 528 zł, zapłaci podatek według stawki 18 proc. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty będzie obowiązywać stawka 32 proc. Kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej nadal wynosi 556,02 zł. Bez zmian pozostają też zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dla osób mających jednego pracodawcę wyniosą one 1 335 zł rocznie. Dla dojeżdżających mających przychód z kilku stosunków pracy nie mogą przekroczyć 2 502 zł 56 gr rocznie.
Skala podatkowa PIT 2009-2012
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
 
85 528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł
 
14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

 

 1. Kwota wolna od podatku w 2013.
  Również kwota wolna od podatku w 2013 roku pozostaje taka sama i wynosi 3091 zł, czyli tyle możemy zarobić w ciągu roku i nie zapłacić od tej kwoty podatku, choć trzeba ten dochód wykazać w zeznaniu rocznym. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku PIT jest na tym samym poziomie od pięciu lat 2009-2013.
Kwota zmniejszająca podatek
Miesięczna
46 zł 33 gr
Roczna
556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku
3.091 zł
 1. Koszty uzyskania przychodu – ze stosunku pracy w 2013 roku.
  Ich wartość, tak jak skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku, podobnie pozostaje niezmieniona od 2009 roku. Ryczałtowe koszty, które przysługują każdemu pracownikowi, są uzależnione od ilości równocześnie zawartych umów o pracę i od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy dojeżdża do pracy z innej miejscowości.
 
Miesięczne
Roczne
Pracownik miejscowy
111 zł 25 gr
1 335 zł 00 gr z 1 umowy 2 002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający
139 zł 06 gr
1 668 zł 72 gr z 1 umowy 2 502 zł 56 gr z wielu umów
 1. Cześć dochodów osób fizycznych wyłączona jest spod opodatkowania na takich zasadach,  w szczególności:
  - spadki i darowizny;
  - działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19% podatkiem liniowym;
  - przychody ze sprzedaży nieruchomości;
  - odsetki od prywatnie udzielanych pożyczek;
  - dochody z odsetek na kontach osobistych.