Zagrożenie wystąpienia próby przywrócenia centralnego rozdzielana dotacji przez MSWiA - zmiana ustawy o ochronie p-poż

Sejm uchwalił zmianę ustawy o ochronie przeciwpożarowej wspierającą działania OSP wraz z poprawką kierującą środki państwowe dla OSP poprzez samorządy. Ułatwi to pozyskanie środków, podpisywanie i rozliczanie umów. Ustawę będzie rozpatrywał Senat RP istnieje poważne zagrożenie, że może nastąpić próba przywrócenia centralnego rozdzielana dotacji przez MSWiA. Napiszmy petycje do senatorów aby pozostawili środki bliżej OSP w samorządach tak jak uchwalił Sejm.

Szanowny/a Pan/i Senator RP
Imię Nazwisko

Senat RP na 83 posiedzeniu w dniach 31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia będzie rozpatrywał ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk senacki 1262) wspierającą działania OSP w zakresie kultury, sportu, propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy. Uprzejmie prosimy o pozostawienie wsparcia bliżej OSP w samorządach tak jak uchwalił Sejm. Ułatwi to pozyskanie środków, podpisywanie i rozliczanie umów, a więc zwiększy efektywność i racjonalność wykorzystania środków. Ustawa w brzmieniu sejmowym kieruje środki państwowe dla OSP poprzez samorządy tym samym w sposób zasadniczy uwzględnia zasadę pomocniczości.

W preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej została sformułowana zasada pomocniczości, która ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Jan Paweł II naucza, że „niesprawności i niedostatki w państwie opiekuńczym wynikają z nieodpowiedniego rozumienia właściwych państwu zadań. Także w tej dziedzinie winna być przestrzegana zasada pomocniczości, która głosi, że społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając jej kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra wspólnego” (Centesimus annus).

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasada pomocniczości powinna być "rozumiana w całej swej złożoności " (wyr. TK z 18.2.2003 r., K 24/02, OTK-A 2003, Nr 2, poz. 11). Obciążanie organów centralnych nadmiernymi zadaniami szczegółowymi, które można rozwiązać na szczeblu lokalnym, wcale nie zwiększa efektywności działań państwa, a wręcz przeciwnie, uniemożliwia często realizację kompetencji o znaczeniu ogólnokrajowym. W tym sensie nadmierna centralizacja jest sprzeczna z zasadą pomocniczości.

Tak więc zasadne jest, by rozdział środków przeznaczanych dla OSP odbywał się w środowisku dla nich najbliższym, czyli za pośrednictwem samorządów szczebla gminnego, który najlepiej zna potrzeby OSP działających na danym terenie.

Ponadto wiąże się to bezpośrednio z zadaniami własnymi samorządu gminnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych należą sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Tu zadania gminy regulują: ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.), ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).

Z uwagi na obowiązki gmin w zakresie finansowania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) wydaje się zasadnym, by tym podmiotom pozostawić dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z różnych innych źródeł (środki Budżetu państwa, środki ubezpieczeniowe), ponieważ w sposób najbardziej gospodarny i z rozeznaniem rzeczywistych potrzeb OSP pieniądze te rozdystrybuują.

podpisy