Wyjaśnienia do zadanych pytań w postępowaniu ZP/FO/003/2013

 
ZP/FO/003/2013                                                                                           Katowice, 2013-05-15
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/003/2013. Nazwa zadania: Dostawa wozów strażackich - 02/2013 – zadanie nr 4.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

W zadaniu nr 4 – załącznik 3.4 do SIWZ pkt. IV. 4.29 Zamawiający wymaga linię szybkiego natarcia o długości 80 m.

Czy Zamawiający dopuszcza linię szybkiego natarcia o długości 60 m ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza linię szybkiego natarcia o długości 60 m.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 
 
____________________________________
Jerzy Wójcik
 
 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy