Wyjaśnienia do zadanych pytań w postępowaniu ZP/FO/001/2013 - Dostawa sprzętu do ratownictwa technicznego - 01/2013

 
ZP/FO/001/2013                                                                                           Katowice, 2013-04-25
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/001/2013. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu do ratownictwa technicznego - 01/2013

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie nożyco-rozpieracza o sile cięcia 380 kN ( tylko 5 kN mniej niż w SIWZ – granica błędu pomiarowego) przy zachowaniu pozostałych parametrów wymagań SIWZ, posiadając dodatkowo wbudowane w rękojeść oświetlenie pola pracy oraz niższą wagę ( 14,2 kg) wśród urządzeń tej samej klasy dostępnych na rynku ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozpieracza hydraulicznego o rozwarciu ramion
686 mm( tylko 34 mm mniej) przy zachowaniu pozostałych parametrów wymagań w SIWZ,
 posiadając dodatkowo wbudowane w rękojeść oświetlenie pola pracy oraz najniższą wagę
( 18,1 kg) wśród urządzeń tej samej klasy ?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 
 
____________________________________
Jerzy Wójcik
 
 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy