Wyjaśnienia (2) do zadanych pytań w postępowaniu ZP/FO/002/2013 - Dostawa wozów strażackich - 1/2013

 
ZP/FO/002/2013                                                                                           Katowice, 2013-04-24
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/002/2013. Nazwa zadania: Dostawa wozów strażackich - 1/2013

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zadanie nr 3

1. Wyposażenie dodatkowe:

Pkt.1 . Czy zamówienie obejmuje również agregat prądotwórczy a jeśli tak to o jakich parametrach ?

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje agregatu prądotwórczego.

Pkt. 2. Czy wyciągarka ma być ze standardową długością liny 28 m, czy zgodnie z  wytycznymi 30m?

Odpowiedź: Długość liny zgodnie z wytycznymi  30 m.

 Pkt. 3. Czy Zamawiający wymaga niezależnego ogrzewania w kabinie pasażerskiej, oprócz ogrzewania przy pracującym silniku ?

Odpowiedź: Przedział załogi powinien posiadać system ogrzewania niezależny od pracy silnika.

Rozporządzenie MSWiA z dn. 27 kwietnia 2010 r. pkt  4.2.3.3.3      

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 
 
 
 
____________________________________
Jerzy Wójcik