Wszystko o "1 % podatku na rzecz Związku OSP RP" w roku 2012 za rok podatkowy 2011

 1. Zasady przekazania 1 % podatku w roku 2012 na rzecz OPP - bez zmian.

 2. Jakie zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ?

 3. Naczelnik urzędu skarbowego w 2012 r. nadal:

 4. Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2012 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2011.

 5. Program PIT-2011.

 6. Jak przekazać 1% podatku (w skrócie).

 7. Podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%

 8. Uchwała i regulamin "1% podatku na rzecz Związku OSP RP"

 9. Plakaty do wykorzystania podczas kampanii 1%

 10. Film promocyjny do wykorzystania podczas kampanii 1%

 11. Wzory PITów 2011.

 

I. Zasady przekazania 1 % podatku w roku 2012 na rzecz OPP - bez zmian.

1. Numer KRS, kwota 1%, cel szczegółowy.

Te trzy elementy to podstawy, które muszą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego.

Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwoty na rzecz Związku oraz wskazać, że Naczelnik dane te może udostępnić organizacji.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, Związku OSP RP jako organizacji pożytku publicznego poprzez podanie naszego numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz naszej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego.

Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

2. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP przekazywać mogą:

 1. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28,
 2. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej skali podatku - PIT-36 i PIT-36L,

 3. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT-37.
  W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony,

 4. podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych - PIT-38,

 5. podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. - PIT-39,

 6. emeryci i renciści.

Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi indywidualnie do 30.04.2012 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznaczać będzie złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Związku OSP RP jeżeli zostanie wskazany we wniosku.

3. Terminy składania zeznań podatkowych.

 1. naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz Związku OSP RP w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Zatem zeznanie musi być złożone do:

  • 30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

  • 31 stycznia 2012 r. (wtorek) – PIT-28

 2. możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie co oznacza, że korekta musi być złożona do:

  • 31 maja 2012 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

  • 29 lutego 2012 r. – PIT-28.

4. Roczne rozliczenie podatkowe może być złożone w następujący sposób:

 • osobiście w urzędzie skarbowym,

 • nadanie tylko i wyłącznie w placówce Poczty Polskiej,

 • przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej lub członka załogi statku morskiego - kapitanowi statku,

 • przez osobę będącą w zakładzie karnym w jej administracji,

 • przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego,

 • drogą elektroniczna wraz z podpisem elektronicznym,

 • przez Internet bez podpisu elektronicznego.

5. Podatnik musi zapłacić cały podatek.

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania. Ostatecznie podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 30 czerwca 2012 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

 • 31 marca 2012 r. – PIT-28

A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).

6. Skala podatkowa pozostaje bez zmian.

 1. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

  • opodatkowane są degresywną formą opodatkowania – im większe zarobki, tym większy podatek. Jeśli dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym (do 85 528 zł), podatek wylicza się według niższej, 18-procentowej stawki, a po przekroczeniu tego progu – według wyższej, 32-procentowej.

 2. osoby fizyczne prowadzące działalność mają cztery sposoby na płacenie podatków:

  • skalę podatkową (stawki 18% i 32%),

  • liniową 19-proc. stawkę podatku,

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • kartę podatkową.

 

II. Jakie zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ?

1. Zmiana dotycząca warunków ustalania listy organizacji pożytku publicznego, na którą można przekazać 1 % podatku.

Od nowego roku organizacja musi zdążyć z publikacją sprawozdań na stronach internetowych Ministerstwa do 15 lipca, inaczej straci prawo do 1% podatku.

Dotychczas obowiązek przekazywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności OPP nie był obwarowany tak daleko posuniętymi sankcjami.

W teorii 15 dnia po zatwierdzeniu sprawozdań, organizacja miała obowiązek przekazać je Ministrowi pod rygorem nieuwzględnienia jej w wykazie OPP. Zmiana ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie przyspiesza termin publikacji sprawozdań wprowadzając, nakładając daleko posunięte konsekwencje wystąpienia zaniedbań. Po zmianie prawa, organizacja musi zamieścić sprawozdanie na stronie internetowej Ministra:

 • do 15 lipca roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie,

 • jeżeli rok obrotowy OPP jest inny niż rok kalendarzowy - w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Nowelizacja dzieli sprawozdania na uproszczone i podstawowe, w zależności od tego, czy kwota przychodów organizacji przekracza 100.000 zł. Podział ten różnicuje szczegółowość sprawozdań publikowanych na stronie Ministra.

2. Zmiana formularzy PIT.

Zmianie uległy następujące formularze: PIT-40, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i załączniki do tych formularzy, czyli PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z, PIT/G.

Zmiany w formularzach wynikają z konieczności dostosowania formularzy do zapisów nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.

W nowych drukach podatkowych zostały wprowadzone nowe standardy w obszarze danych identyfikacyjnych, tzn. zamiast Numeru Identyfikacji Podatkowej pojawiło się miejsce na wpisanie identyfikatora podatkowego NIP lub numeru PESEL.

Zmiany dotyczą też danych adresowych – podatnik będzie musiał podać aktualny adres zamieszkania.

Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2012 r. i dotyczą uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

III. Naczelnik urzędu skarbowego w 2012 r. nadal:

1. Przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego

 1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

 2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Za zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej (w chwili obecnej jest to kwota 6,60 zł).

2. Przekazuje w terminie od maja do lipca roku następnego po roku podatkowym, za który składane są zeznania podatkowe kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP.

3. We wrześniu 2012 r. naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP przekaże organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

 1. danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

 2. wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP,

 3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

 

IV. Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2012 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2011.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie określonym dla jego złożenia ( cz. I. pkt 3):

 • PIT-28, do dnia 31 stycznia 2012 r.,

 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do dnia 30 kwietnia 2012 r. albo

 • korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 do dnia 29 lutego 2012 r.,

 • korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do dnia 31 maja 2012 r.

Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:

a) Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu:

PIT-28
poz. 105,
 
PIT-36L
poz. 54,
 
PIT-38
poz. 34,
 
PIT-36
poz. 184,
 
PIT-37
poz. 118,
 
PIT-39
poz. 29.
 

Przypomnienie.
Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.

b) Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu:

PIT-28
poz. 126,
 
PIT-36L
poz. 105,
 
PIT-38
poz. 58,
 
PIT-36
poz. 302,
 
PIT-37
poz. 123,
 
PIT-39
poz. 51.
 

3. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku OSP RP.

4. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajdujesię na końcu każdego zeznania rocznego.

Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:

a) Numer KRS:  0000116212 :

PIT-28
poz. 125,
 
PIT-36L
poz. 104,
 
PIT-38
poz. 57,
 
PIT-36
poz. 301,
 
PIT-37
poz. 122,
 
PIT-39
poz. 50.
 

5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:

a) Cel szczegółowy 1%:
wpisać nazwę jednostki (OSP, oddziału gminnego, oddziału powiatowego, oddziału wojewódzkiego), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy:

PIT-28
poz. 127,
 
PIT-36L
poz. 106,
 
PIT-38
poz. 59,
 
PIT-36
poz. 303,
 
PIT-37
poz. 124,
 
PIT-39
poz. 52.
 

b) Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu:

PIT-28
poz. 128,
 
PIT-36L
poz. 107,
 
PIT-38
poz. 60,
 
PIT-36
poz. 304,
 
PIT-37
poz. 125,
 
PIT-39
poz. 52.
 

c) Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail:

PIT-28
poz. 129,
 
PIT-36L
poz. 108,
 
PIT-38
poz. 61,
 
PIT-36
poz. 305,
 
PIT-37
poz. 126,
 
PIT-39
poz. 54.
 

6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2011 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP .
W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski zwolnił z opłaty przelewy dotyczące 1% podatku dokonywane przez Naczelników Urzędów Skarbowych na rachunki obdarowanych organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu wszystkie przekazane na rzecz tych organizacji pieniądze miały szansę rzeczywiście do nich trafić.
Pozostaje mieć nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie, bo przepis nakazujący pomniejszanie przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego kwoty o koszty przelewu bankowego nie został wykreślony z ustawy.

7. Związek OSP RP na stronie http://bazy.ngo.pl/ znajduje się w bazie ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. 

Wpis Związku:


OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa
Numer KRS: 0000116212
woj. mazowieckie

Zawartość bazy jest zgodna z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011.

Wykaz wszystkich organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest w roku 2012 prowadzony w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/).

8. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba: 00-340 Warszawa, ul.Oboźna 1, NIP:526-025-14-11, nr KRS: 0000116212 zaktualizował Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dane o numerze konta bankowego, na które to konto urzędy skarbowe będą dokonywały wpłat 1% na rzecz Związku OSP RP.
Dane aktualne:
BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
NR R-KU: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359.

 

V. Program PIT-2011.

1. Nowy program do wypełnienia wszystkich deklaracji PIT za rok 2011

Program jest autorski i umożliwia przy wypełnianiu formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, wyliczenie kwoty 1% (minimum 10 gr), która zostaje automatycznie wpisana w odpowiednim polu.

Jednocześnie automatycznie w poz. „Numer KRS” pojawi się Numeru KRS Związku OSP RP: 0000116212.

Użytkownik nie ma możliwości zmiany Nr KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1% podatku.

W „Informacji uzupełniającej”, natomiast podatnik może w części „znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego podać cel szczegółowy tj. wpisać skróconą nazwę jednostki i jej adres włącznie z kodem pocztowym.

Kod pocztowy jest wyróżnikiem adresu OSP  umożliwiającym uniknięcie pomyłki w jej identyfikacji.

Z uwagi na to, że niejednokrotnie na terenie jednego województwa bądź powiatu funkcjonuje po kilka a na terenie kraju po kilkanaście jednostek o tej samej nazwie wynikającej z tej samej nazwy miejscowości, w której OSP ma siedzibę, podanie kodu pocztowego ułatwi poprawną identyfikację Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. WZORY wypełnionych PIT.

Wypełniając deklarację podatkową przy pomocy naszego programu w części „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy co najmniej wypełnić rubryki wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do w/w zasad przekazywania 1% podatku w roku 2012 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2011.

 

VI. Jak przekazać 1% podatku (w skrócie).

 1. Upewnij się, że możesz przekazać 1% podatku dochodowego organizacji pożytku publicznego (OPP).
 2. Świadomie wybierz Związku OSP RP jako OPP.

 3. Wypełnij „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” w rocznym zeznaniu podatkowym – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

 4. Upewnij się, że wczęści"INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpisałeś  „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy, wpisać skróconą nazwę swojej jednostki – np. OSP w ……….. i  jej kod pocztowy.

 5. Złóż zeznanie podatkowe w terminie.

 6. Zapłać w całości podatek również w terminie.

 7. Po złożeniu zeznania podatkowego sprawdź jeszcze raz czy wniosek o przekazanie 1% podatku dochodowego został poprawnie wypełniony.

 8. Złóż korektę zeznania podatkowego (w terminie) jeżeli źle wypełniłeś w PIT-cie wniosek o przekazanie 1% podatku dochodowego bądź zapomniałeś o jego wypełnieniu.

 9. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Związku OSP RP przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

 10. Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu 2012 roku zbiorczą informację zwierającą informacje wskazane przez podatników w części PIT dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku.

 11. Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2012 – 2013 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

 

VII. Podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) art. 45c.

 2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b.

 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 23, art. 27 i art. 27a.

 4. Z uwagi na zmiany podatkowe regulamin „1% podatku dla Związku OSP RP” zostanie zaktualizowany i przyjęty do stosowania po zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r. Obecnie obowiązujący jest dostępny na naszej stronie internetowej http://www.zosprp.pl/ .

 

VIII. Uchwała i regulamin "1% podatku na rzecz Związku OSP RP"

 

IX. Plakaty do wykorzystania podczas kampanii 1%

 

X. Film do wykorzystania podczas kampanii 1%

 

XI. Wzory PITów 2011

Wzory deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”  oraz „Informacji uzupełniającej” .

W deklaracjach podatkowych można wypełnić niżej wskazane pozycje:

Opracowała:
Barbara Lewenti