Wszystko o "1 % podatku na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP" w roku 2015 za rok podatkowy 2014

I.  Zasady przekazywania 1 % podatku w roku 2015 na rzecz OPP podobnie jak w roku 2014 - nadal bez zmian.

1. Numer KRS, kwota 1%, cel szczegółowy.

Te trzy elementy nadal mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej w części dotyczącej  „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwotę na rzecz Związku OSP RP oraz wskazać, żeby Naczelnik dane te udostępni organizacji.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego.

Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28 strona 4/4, PIT-36 strona 6/6, PIT-36L strona 3/3, PIT-37 strona 3/4, PIT-38 strona 2/2, PIT-39 strona 2/2.

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest prowadzony w formie elektronicznej i jest zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/) albo można też sprawdzić w bazie organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).

2. Nadal prawo przekazania 1% podatku dotyczy:

wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

 • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32% (PIT-36, PIT-37),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – z odpłatnego zbycia: nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) oraz z odpłatnego zbycia kapitałów pieniężnych: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach i z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana (PIT-38).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

3. Terminy składania zeznań podatkowych.

a) naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Zatem zeznanie musi być złożone do:

 • 30 kwietnia 2015 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • 02 lutego 2015 r. – PIT 28

b) możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego czyli musi być złożona:

 • 01 czerwca 2015 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • 02lutego 2015 r. –  PIT 28

4. Podatnik musi zapłacić cały podatek.

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego mógł przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania. Podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 30 czerwca 2015 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • 02 marca 2015 r. – PIT 28

A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, ale z odsetkami za zwłokę,
a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).

5. Skala podatkowa pozostaje bez zmian

 1. Próg podatkowy i pracownicze koszty uzyskania przychodów pozostają za 2014 r. na dotychczasowym poziomie.
  Oznacza to, że osoba, której roczne dochody nie przewyższą 85 tys. 528 zł, zapłaci podatek według stawki 18 proc. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty będzie obowiązywać stawka 32 proc. Kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej nadal wynosi 556,02 zł. Bez zmian pozostają też zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dla osób mających jednego pracodawcę wyniosą one 1 335 zł rocznie. Dla dojeżdżających mających przychód z kilku stosunków pracy nie mogą przekroczyć 2 502 zł 56 gr rocznie.
Skala podatkowa PIT 2009-2014
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
 
85 528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł
 
14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

 

 1. Kwota wolna od podatku w 2014 roku.
  Również kwota wolna od podatku w 2014 roku pozostaje taka sama i wynosi 3 091 zł, czyli tyle możemy zarobić w ciągu roku i nie zapłacić od tej kwoty podatku, choć trzeba ten dochód wykazać w zeznaniu rocznym. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku PIT jest na tym samym poziomie od sześciu lat 2009-2014.
Kwota zmniejszająca podatek
Miesięczna
46 zł 33 gr
Roczna
556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku
3 091 zł 00 gr
 1. Koszty uzyskania przychodu – ze stosunku pracy w 2014 roku.
  Ich wartość, tak jak skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku, podobnie pozostaje niezmieniona od 2009 roku. Ryczałtowe koszty, które przysługują każdemu pracownikowi, są uzależnione od ilości równocześnie zawartych umów o pracę i od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy dojeżdża do pracy z innej miejscowości.
 
Miesięczne
Roczne
Pracownik miejscowy
111 zł 25 gr
1 335 zł 00 gr z 1 umowy 2 002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający
139 zł 06 gr
1 668 zł 72 gr z 1 umowy 2 502 zł 56 gr z wielu umów
 1. Część dochodów osób fizycznych wyłączona jest spod opodatkowania na takich zasadach,  w szczególności:

  - spadki i darowizny;
  - działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19% podatkiem liniowym;
  - przychody ze sprzedaży nieruchomości;
  - odsetki od prywatnie udzielanych pożyczek;
  - dochody z odsetek na kontach osobistych.

  Dochodów tych nie uwzględnia się przy obliczaniu stawki podatku.

 

 

II.  Ważne dla OPP

 

1. Dotyczy warunków ustalania listy organizacji pożytku publicznego, na którą można przekazać 1 % podatku .

Organizacja musi zdążyć z publikacją sprawozdań na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, inaczej straci prawo do 1% podatku.

Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 6. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w w/w  terminie, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy (art. 6 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

2. Zmiany w deklaracjach podatkowych składanych w 2015 za rok 2014.

Rozliczenie podatkowe PIT za 2014 r.,dokonywane w 2015 r. nie będzie różniło się znacząco od tego z poprzedniego roku. Nie wprowadzono bowiem szerokich zmian w ulgach podatkowych oraz nie ograniczono zakresu ich obowiązywania. Zmienia się forma składania druków, nie będzie ona jednak dotyczyła wszystkich podatników.

 

 

III.  Naczelnik urzędu skarbowego w 2015 r. nadal:

1.      Przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego

a) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

b) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Za zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej (w chwili obecnej jest to kwota 8,70 zł).

2. Przekazuje w terminie od maja do lipca roku następnego po roku podatkowym, za który składane są zeznania podatkowe kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP.

3. We wrześniu 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP przekaże organizacji pożytku publicznego  zbiorczą informację (wykaz) o:

 • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków podlegających łącznemu opodatkowaniu,
 • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez wybraną OPP (cel szczególny), jeżeli podatnik wyraził zgodę na przekazanie OPP danych wymienionych wyżej w tym wskazał cel szczegółowy.

 

 

IV. Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2015 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2014

1. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie określonym dla jego złożenia:

 • PIT-28, PIT-28/A do dnia 2 lutego 2015 r.,
 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 PIT-39 do dnia 30 kwietnia 2015 r.albo
 • korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28, PIT-28/A do dnia 2 marca2015 r.,
 • korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego:PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do dnia 1 czerwca2015 r.,

Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:

a) Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu:

 
PIT-28
poz. 105,
 
PIT-36L
poz.  44,
 
PIT-38
poz. 34,
 
 
PIT-36
poz. 192,
 
PIT-37
poz. 126,
 
PIT-39
poz. 29.
 

Przypomnienie.Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.

b) Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu:

 
PIT-28
poz. 126,
 
PIT-36L
poz.   95,
 
PIT-38
poz. 58,
 
 
PIT-36
poz. 309,
 
PIT-37
poz. 132,
 
PIT-39
poz. 52.
 

3. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku OSP RP.

4. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajdujesię na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:

Numer KRS:  0000116212 :

 
PIT-28
poz. 125,
 
PIT-36L
poz.   94,
 
PIT-38
poz. 57,
 
 
PIT-36
poz. 308,
 
PIT-37
poz. 131,
 
PIT-39
poz. 51.
 

5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:

a) Cel szczegółowy 1%:  wpisać nazwę jednostki (OSP, oddział gminny, oddział powiatowy, oddział wojewódzki), adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy:

 
PIT-28
poz. 127,
 
PIT-36L
poz.   96,
 
PIT-38
poz. 59,
 
 
PIT-36
poz. 310,
 
PIT-37
poz. 133,
 
PIT-39
poz. 53.
 

b) Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu:

 
PIT-28
poz. 128,
 
PIT-36L
poz.   97,
 
PIT-38
poz. 60,
 
 
PIT-36
poz. 311,
 
PIT-37
poz. 134,
 
PIT-39
poz. 54.
 

c) Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail:

 
PIT-28
poz. 129,
 
PIT-36L
poz.   98,
 
PIT-38
poz. 621
 
 
PIT-36
poz. 312,
 
PIT-37
poz. 135,
 
PIT-39
poz. 55.
 

6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2015 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP .

7. Związek OSP RP na stronie http://bazy.ngo.pl/ znajduje się w bazie ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Zawartość bazy jest zgodna z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, opublikowanym w BIP-ie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/).

Wpis Związku:


OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
1%

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa
Numer KRS: 0000 116 212

woj. mazowieckie

8. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
siedziba: 00-340 Warszawa, ul.Oboźna 1, NIP:526-025-14-11, nr KRS: 0000116212 zaktualizował Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie dane o numerze konta bankowego, na które to konto urzędy skarbowe będą dokonywały wpłat 1% na rzecz Związku OSP RP. Dane aktualne:

BANK: Bank Pekao S.A.    I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie
NR R-KU: 73 1240 6074 1111 0000 4993 0359.

 

 

V. Program PIT-2014

1. Nowy program do wypełnienia wszystkich deklaracji PIT za rok 2014, w tym  z przeznaczeniem kwoty 1% dla Związku OSP RP jest zamieszczony na naszej stronie internetowej od  stycznia 2015 r.

Program umożliwia przy wypełnianiu formularzy: PIT-28, PIT -28/A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/O i PIT /D, PIT/2K, PIT /UZ, wyliczenie kwoty 1% (minimum 10 gr.), która zostanie automatycznie wpisana w odpowiednim polu.

Jednocześnie  automatycznie w poz. „Numer KRS pojawia się Numeru KRS Związku OSP RP:  0000116212. Użytkownik nie ma  możliwości zmiany Nr KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1% podatku.

W „Informacji uzupełniającej”, podatnik może natomiast w części „znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego podać cel szczegółowy tj. wpisać SKRÓCONĄ nazwę jednostki (OSP) i dokładny adres włącznie z kodem pocztowym.

Kod pocztowy jest wyróżnikiem adresu OSP  umożliwiającym uniknięcie pomyłki w jej identyfikacji. Niejednokrotnie na terenie jednego województwa, powiatu funkcjonuje po kilka a na terenie kraju po kilkanaście jednostek o tej samej nazwie wynikającej z tej samej nazwy miejscowości, w której OSP ma siedzibę.

2. Wypełniając deklarację podatkową przy pomocy naszego programu w części „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej” w PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy co najmniej wypełnić rubryki wg przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 dow/w zasad przekazywania „1% podatku w roku 2015 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2014”.

       

 

 

VI.  Podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

5. Regulamin „1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Obecnie obowiązujący jest dostępny na naszej stronie internetowej http://www.zosprp.pl/files/1proc12/REGULAMIN.pdf

 

Opracowała:
Barbara Lewenti