Terminy obowiązujące w jednostce centralnej

10 lutego
Termin nadsyłania kompletnie wypełnionych wniosków

O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje specjalnie powołany zespół, złożony z przedstawicieli różnych województw. Informacja o terminie nadsyłania wniosków jest publikowana na stronie internetowej www.zosprp.pl (zakładka: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).
Uwaga: W przypadku projektów realizowanych przed 30 kwietnia wnioski należy złożyć minimum trzy miesiące przed ich rozpoczęciem.

18 kwietnia
Dodatkowy termin składania wniosków.

Dotyczy on wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych w I terminie oraz przedsięwzięć realizowanych w miesiącach sierpień-grudzień. Wydanie decyzji o dofinansowaniu tych programów jest uzależnione od uzyskania przez jednostkę centralną dodatkowych środków z budżetu PNWM.

Płatności, rozliczenie dotacji

Wnioskodawcy posiadający osobowość prawną otrzymują zaliczkę w wysokości 40% ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem programu. Pozostała część dotacji jest przekazywana po złożeniu rozliczenia końcowego i jego akceptacji przez PNWM. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji maksymalnie 6 tygodni po zakończeniu programu.
Przekazanie środków odbywa się na podstawie umowy z wnioskodawcą.

Sporządziła: Monika Karłowicz