Strażacy PSP i OSP w honorowym krwiodawstwie - XIII edycja Programu 2018 rok "OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA KREW"

Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Struktura organizacyjna państwowej i ochotniczych staży pożarnych decyduje o tym, że ich jednostki znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży autorytet, cieszą się zaufaniem społecznym, a przez to mają znaczący wpływ na swoje otoczenie. Dotarcie do tych jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza remiz OSP stanowi w wielu wsiach i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa
w lokalnych środowiskach.

Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu promocji honorowego krwiodawstwa.

 

Regulamin XIII edycji Programu 2018

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Zarządy Okręgowe PCK, Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP
 1. KATEGORIE PROGRAMU

  1. Najaktywniejsza jednostka PSP (3 miejsca)
  2. Najaktywniejsza jednostka OSP (3 miejsca)
  3. Ognisty Ratownik” – Najaktywniejszy strażak indywidualny (3 miejsca)
  4. Najaktywniejsza Szkoła Pożarnicza
 1. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 • W kategoriach I, II i IV ocenie podlega efektywność działań promocyjno-organizacyjnych poszczególnych PSP, OSP i Szkół Pożarniczych – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka/studenta w jednostce.
  UWAGA! Szkoły Pożarnicze/Pożarne nie podlegają ocenie okręgowej. Prosimy o zgłaszanie udziału tych szkół oraz przesyłanie do bezpośredniej oceny ZG PCK.
 • ​W kategorii III ocenie podlega zaangażowanie strażaków w promocję i organizację honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym – podejmowane działania promocyjne własne i we współpracy z mediami, organizacja otwartych akcji pobierania krwi, ewentualne utworzenie lub znaczący wzrost liczby członków klubu HDK PCK
  UWAGA! Zdobywcy 1.miejsca w danej edycji na szczeblu krajowym, przez dwie kolejne nie mogą być zgłaszani do oceny na tym szczeblu.
 1. TERMINY ORGANIZACYJNE

 • 2 stycznia 2018 r. – Rozpoczęcie XII edycji : Spotkania Zarządów Okręgowych z Komendami Wojewódzkimi PSP i Oddziałami Wojewódzkimi Z OSP RP, spotkania organizacyjne jednostek terenowych stron Programu

 • Zgłoszenia jednostek/szkół do 06.04.2018 r.przesłanie zgłoszeń z OO do ZG PCK
  do 18.04.2018 r.

 • 2 stycznia – 14 grudnia 2018 r. – realizacja akcji promocyjnych połączonych z pobieraniem krwi

 • do 18 stycznia 2019 r. – ogłoszenie wyników wojewódzkich i przesłanie do ZG PCK (SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE W OKRĘGACH wg kalendarium ustalonego przez poszczególne OO PCK w porozumieniu z KW PSP i OSP)

 • luty 2019 – Ogłoszenie wyników centralnych – SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROGRAM w ZG PCK styczeń/luty 2019 r. (organizator zastrzega możliwość korekty terminu wręczenia nagród).

UWAGI KOŃCOWE:

- do efektów realizowanego programu zaliczane będą akcje i pozyskana podczas nich krew od 2 stycznia 2018 r. na podstawie zaświadczeń potwierdzonych przez realizujące je placówki publicznej służby krwi,

- w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu w rubryce ilość pozyskanej krwi należy uwzględnić krew pobraną od wszystkich uczestników akcji organizowanych przez jednostki strażackie/szkoły pożarnicze w ramach programu oraz krew oddaną w tym samym czasie przez strażaków podczas indywidualnych wizyt w rckik, a także na innych akcjach – wg danych potwierdzonych przez publiczną służbę krwi,

- wskaźnik EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU należy zatem obliczać w poniższy sposób:

Ogólna ilość pozyskanej krwi podzielona przez liczbę strażaków w jednostce i podawać
w litrach do trzech miejsc po przecinku.

W przypadku jednakowej wielkości uzyskanego wskaźnika za rozstrzygającą w ocenie organizatorzy przyjmą bezwzględną ilość litrów pozyskanej krwi.

Formularz zgłoszeniowy