Podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) art. 45c.
  2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) Mon. Pol. Nr 102, poz. 1028 art. 21b.
  3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) art. 23, art. 27 i art. 27a
  4. Regulamin „1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Obecnie obowiązujący jest dostępny na naszej stronie internetowej.