Podstawy prawne określające tryb i zasady funkcjonowania instytucji 1%

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) art. 45c..

2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art. 21b.

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 27 i art. 27a

4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 28, poz. 146 z 25 lutego 2010 r.)

5. Z uwagi na zmiany podatkowe regulamin „1% podatku dla Związku OSP RP”zostanie zaktualizowany i przyjęty do stosowania po zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w lutym 2011 r. Obecnie obowiązujący jest dostępny na naszej stronie internetowej http://www.zosprp.pl/ .