Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wymagania

W związku z zapytaniami dot. możliwości organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2017 przypominamy, że na organizatorach obozów ciążą liczne obowiązki.

Organizator planując takie przedsięwzięcie musi przestrzegać wymagań zawartych w licznych przepisach prawa m.in.:

 1. ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 3. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 5. ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 6. ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
 7. ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 8. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
 9. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 10. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 11. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W przypadku korzystania z dofinansowania z budżetu państwa dodatkowo należy przestrzegać wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W/w akty wymagają m.in. zgłoszenia kuratorowi oświaty zamiaru organizacji wypoczynku (wraz ze szczegółową dokumentacją) nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia. Dodatkowo przypominamy, że w przypadku organizacji wypoczynku przez oddziały Związku OSP RP nieposiadające osobowości prawnej, członkowie władz oddziałów Związku nie mają samoistnych uprawnień do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań (np. zawierania umów) w imieniu Związku. Takie działania są na gruncie prawnym nieważne. W przypadku, gdy władze oddziału Związku chcą dokonać czynności prawnej w imieniu Związku (nawet w zakresie działania danego oddziału), jak np. założenie rachunku bankowego, przyjęcie darowizny, zorganizowanie imprez, zobowiązane są wystąpić do Zarządu Wykonawczego Związku o udzielenie stosownego pełnomocnictwa (§ 27 ust. 3 statutu).

Więcej informacji pod linkiem: http://www.zosprp.pl/files/news/469/Wytyczne.pdf