Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie, organizacja OPP

z siedzibą: 00-340  Warszawa, ul. Oboźna 1

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych dokumentacji z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395).

 Warunki przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych:

 1. zbadania łącznego sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnej opinii oraz raportu z badania tego sprawozdania oraz przeglądu ksiąg rachunkowych w kilku wybranych jednostkach.
 2. obecność na posiedzeniu Zarządu Głównego ZOSP RP zatwierdzającego sprawozdanie roczne.
 3. przekazywania do wiadomości Zarządu Wykonawczego ZOSP RP (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Związku.

 Oferta powinna zawierać:Informację o oferencie, tj.:

 1. a) o formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru
  b) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  c) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
  d).Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, poz. 649, póżn. zm.);
 1. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz cenę za przeglądy ksiąg rachunkowych w jednostkach.

Pisemne oferty należy przesłać na adres siedziby do 11.11.2019 r.

Kryteriami oceny ofert będą: cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych stowarzyszeń.