Konkurs "Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19"

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznego organizuje konkurs, którego celem jest wyróżnienie nienastawionych na zysk inicjatyw podejmowanych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego, które wniosły znaczący wkład w zaradzenie sytuacji wyjątkowej spowodowanej pandemią COVID-19.

Nagroda ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką mogą odegrać osoby fizyczne i/lub podmioty prawa prywatnego w kształtowaniu tożsamości europejskiej i solidarności, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej.

Temat Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską: Społeczeństwo obywatelskie przeciwko COVID-19

  1. Nagroda jest tylko dla podmiotów prawa prywatnego i osób fizycznych.
  2. Jeśli organizacja lub osoba fizyczna zrealizowała kilka projektów dotyczących COVID-19 może wybrać tylko jeden projekt lub inicjatywę.
  3. Każdy kandydat zgłasza się bezpośrednio.

Kryteria kwalifikacyjne Aby się kwalifikować, inicjatywy te muszą spełniać trzy kryteria wymienione poniżej:
  1. Muszą być nienastawione na zysk, czyli muszą to być np. bezinteresowne inicjatywy, projekty charytatywne, wolontariat indywidualny lub pracowniczy itd.
  2. Zostały już wdrożone lub są w trakcie realizacji w dniu 30 września 2020 r. (termin składania zgłoszeń).
  3. Muszą być bezpośrednio związane z kryzysem, tj. ukierunkowane konkretnie na walkę z epidemią COVID-19 i/lub radzenie sobie z jej różnorodnymi konsekwencjami.

Nie kwalifikują się następujące inicjatywy:
  1. inicjatywy komercyjne (np. nastawione na zysk);
  2. inicjatywy, które są planowane, lecz których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła w dniu 30 września 2020 r. (termin składania zgłoszeń);
  3. inicjatywy, które zostały już zrealizowane przez kandydatów przed wybuchem pandemii COVID-19 i nie są bezpośrednio powiązane z koronawirusem i jego skutkami; niemniej kwalifikują się istniejące inicjatywy, które zostały dostosowane w celu szybkiego zareagowania na dodatkowe potrzeby grup docelowych oraz w celu właściwego zajęcia się nowymi lub zwiększonymi wyzwaniami, które pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa;
  4. działania dokumentacyjne i/lub informacyjne i/lub służące podnoszeniu świadomości, publikacje dziennikarskie, literackie lub naukowe wszelkiego rodzaju i niezależnie od formy przekazu, produkty audiowizualne oraz wszelkiego rodzaju dzieła sztuki.

link do strony:
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-solidarity-...

Regulamin konkursu