Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył ponad 200 tysięcy podpisów w Kancelarii Sejmu!

31 marca 2017 roku przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przekazali do Marszałka Sejmu karty z podpisami 212 572 obywateli popierających projekt zmian wprowadzających dodatek do emerytur dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

W imieniu strażaków ochotników z całego kraju podpisy złożył Pełnomocnik Komitetu – druh Janusz Konieczny wraz z zastępcą druhem Adamem Nowakiem, druhem Tadeuszem Sieniawskim działaczem OSP z województwa podkarpackiego oraz strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych w Piastowie pow. pruszkowski i Mrokowie pow. piaseczyński.

Po formalnym przekazaniu podpisów w Biurze Podawczym Kancelarii Sejmu, przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w trakcie zorganizowanego briefingu prasowego poinformowali media o fakcie złożenia u Marszałka zebranych podpisów poparcia pod inicjatywą oraz przedstawili argumenty przemawiające za wprowadzeniem tej formy uhonorowania druhów biorących przez lata bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Druh Janusz Konieczny omówił dotychczas podejmowane próby wprowadzenia dodatku do emerytur dla ochotników. Stwierdził, że dodatek byłby formą uznania dla strażaków-ochotników, którzy z tytułu pełnionej służby nie mają żadnych dodatkowych przywilejów emerytalnych. Druh Konieczny negatywnie odniósł się do podejmowanych przez rządzących prób podporządkowania Ochotniczych Straży Pożarnych administracji centralnej, poprzez zmianę systemu finansowania.

Druh Adam Nowak zaapelował, aby zamiast zmianami w systemie podziału środków na Ochotnicze Straże Pożarne, Parlament zajął się konkretnymi formami wsparcia ochotników. Druh Nowak podał za przykład strażaków-ochotników obecnych na briefingu, którzy uczestniczą średnio co drugi dzień w działaniach ratowniczych.
Tak jak setki tysięcy druhów w Polsce łączą aktywność w OSP z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.

Przedstawiciele Komitetu zwrócili uwagę, że wielu druhów ma bardzo niskie świadczenia emerytalne. Wprowadzenie dodatku byłoby odpowiednią formą rekompensaty za poświęcony czas i trud przez lata udziału w działaniach
ratowniczo-gaśniczych.

W najbliższych dniach pracownicy Kancelarii Sejmu dokonają weryfikacji złożonych podpisów. Zgodnie zapisami ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w przypadku pozytywnej weryfikacji, pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.

Podziękowania i szczególne słowa uznania kierujemy do wszystkich strażaków i przyjaciół ochotniczego pożarnictwa którzy zaangażowali się w akcję. Dziękujemy!

Ze strażackim pozdrowieniem!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej