Komisja Senacka nie poparła proponowanych przez PiS zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej!

26 kwietnia br. przedmiotem prac Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dotyczącej podziału środków firm ubezpieczeniowych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Komisja nie udzieliła poparcia przedłożonemu projektowi zmian!

Posiedzeniu komisji przewodniczył Senator Piotr Zientarski. Na sali zabrakło przedstawiciela wnioskodawców – posła Arkadiusza Czartoryskiego, był obecny natomiast Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Głównym PSP nadbryg. Leszkiem Suskim. Wiceminister z nadbryg. Suskim przedstawili stanowisko w sprawie proponowanych zmian, odpowiadali na pytania Senatorów, a następnie starali się bronić zapisów przedłożonego projektu poselskiego.

Stanowisko ZOSP RP przekazane Panu Stanisławowi Karczewskiemu - Marszałkowi Senatu RP .

W wyniku proponowanych zmian ustawy o ochronie przeciwpożarowej środki firm ubezpieczeniowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej będzie dzielił Komendant Główny PSP. Wnioskowane zmiany spowodują, że Ochotnicze Straże Pożarne nie otrzymają również dofinansowania do zakupu mundurów strażackich, nie będą organizowane szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz ograniczone zostaną możliwości pracy z młodzieżą pożarniczą.

W toku dyskusji krytycznie o przedłożonym projekcie odbierającym OSP wpływ na podział środków firm ubezpieczeniowych wypowiadali się kolejno senatorowie PO: Piotr Florek, Waldemar Sługocki oraz przewodniczący Komisji Piotr Zientarski.

Senator Piotr Florek zwrócił uwagę, że dotychczasowy sposób podziału środków firm ubezpieczeniowych (nie będących pieniędzmi budżetowymi) opierał się na liczbie OSP w danym województwie, a podziału środków dokonywał Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Dodał, że system ratowniczy świetnie funkcjonuje i przedstawione zmiany są zbędne.

Senator Waldemar Sługocki wskazał przykład Izb Rolniczych które również otrzymują pieniądze z budżetu państwa, zatem nie ma podstaw aby ochotnikom odbierać wpływ na podział środków. Dodał, że poza środkami krajowymi OSP korzystały również, głównie przy zakupie samochodów pożarniczych, że środków europejskich zapisanych w Regionalnych Programach Operacyjnych. Przewodniczący Piotr Zientarski podkreślił, że Senat powinien umożliwić dysponowanie środkami przez organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadą pomocniczości, podobnie jak ma to miejsce w przypadku organizacji polonijnych.

Senatorowie stanowczo sprzeciwili się zmianom, w wyniku których strażacy-ochotnicy utracą niezależność, a decyzje w sprawach OSP będą podejmowali komendanci PSP. Szczególną uwagę zwrócili na negatywne konsekwencje proponowanych zmian, w tym brak wpływu strażaków ochotników na podział pieniędzy oraz niepotrzebną centralizację środków finansowych w ręku Komendanta Głównego PSP.