IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego

W dniu 20 maj 2017 roku w Centrum Kultury w Błoniu odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego.

Uczestniczyło w nim ok. 200 osób - w tym 87 delegatów ( co stanowi 91,6 % ) , przedstawiciele z powiatów, władze ustępujące i zaproszeni goście wśród których byli: Waldemar Pawlak Prezes ZG ZOSP RP , Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, st. bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi PSP, Burmistrz Błonia Zenon Reszka oraz Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu Dariusz Sitarski, Artur Dąbrowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Krzysztof Szelągowski Z-ca Dyrektora ZW Związku OSP RP, Marian Zalewski Z-ca Dyrektora ZW Związku OSP RP, harcmistrz Michał Bagiński Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Dorota Zagraba Dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Dorota Pardecka Naczelna Redaktor Czasopisma „Strażak”

Na IV Zjeździe wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom i sympatykom ochotniczego pożarnictwa. Wręczono 6 Złotych Znaków Związku, 3 Medale Honorowe im, Bolesława Chomicza, Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP woj. mazowieckiego, Medale Pamiątkowe PRO MASOVIA 13 osobom, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Urzędowi Miejskiemu w Błoniu za wspieranie działań na rzecz rozwoju ochotniczego pożarnictwa, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego” 21 osobom.

Przewodniczącym Zjazdu Był dh Andrzej Wyszogrodzki, Wiceprzewodniczącym Sławomir Barankiewicz, sekretarzem Lech Dąbrowski.

Zjazd, będący najważniejszym wydarzeniem w życiu naszej organizacji, przyjął sprawozdania z działalności ustępujących władz, udzielił absolutorium, dokonał wyboru nowych władz statutowych oraz określił program działania na kolejne 5 lat.

Głos zabierali: Prezes Waldemar Pawlak, Marszałek Adam Struzik, Burmistrz Błonia Zenon Reszka, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Wojewódzki st. bryg. Jarosław Kurek, Prezes ZOP ZOSP RP w Płocku Hilary Januszczyk, Prezes ZOP ZOSP RP w Sokołowie Podlaskim Wojciech Wicherski.

Podczas Zjazdu pracowały komisje zjazdowe: mandatowa, skrutacyjna, uchwał i wniosków i wyborcza.

IV Zjazd podjął 9 uchwał, w tym m.in.: w sprawie stanowiska IV Zjazdu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego odnośnie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zjazd zatwierdził skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego , do którego powołano przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących ze Związkiem.

Skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego:

1. Augustyniak Mirosław
2. Bednarczyk Paweł
3. Bilski Jan
4. Bogucki Eugeniusz
5. Chmielewski Józef
6. Chorąży Henryk
7. Czapski Antoni Józef
8. Dziura Adam
9. Gajowniczek Mirosław
10. Garucki Jerzy
11. Głowacki Janusz
12. Gołąbek Zbigniew
13. Gromek Jacek
14. Grygiel Robert
15. Januszczyk Hilary
16. Kaliszyk Zbigniew
17. Kołakowski Bogdan
18. Kotowski Sławomir
19. Królik Ireneusz
20. Kryszczuk Krzysztof
21. Leśniakiewicz Wiesław
22. Łubian Albina
23. Łubiński Zbigniew
24. Nalewajk Tadeusz
25. Pawlak Waldemar
26. Piątkowski Władysław
27. Pszonka Mirosław
28. Rajkowski Rafał
29. Rzepczyński Bogdan
30. Sabak Waldemar
31. Sasin Aleksy
32. Siudek Robert
33. Sobczyk Krzysztof
34. Struzik Adam
35. Szewczyk Grzegorz
36. Tarczyński Antoni Jan
37. Tkaczyk Andrzej
38. Torbus Mariusz
39. Tuzinek Paweł
40. Wasilewski Andrzej
41. Wicherski Wojciech
42. Wiśniewski Tomasz
43. Witczak Janusz
44. Włocki Zbigniew
45. Wojnarowski Włodzimierz
46. Wójcik Bogdan
47. Wyszogrodzki Andrzej
48. st. bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
49. Karol Krawczyk Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
50. Artur Dąbrowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie
51. Janusz Jędrzejczyk Wiceprezes Fundacji EDURA
52. Ryszard Nowaczewski Wiceprezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
53. harcmistrz Michał Bagiński Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku
54. ks. Jerzy Sieńkowski Mazowiecki Kapelan Wojewódzki Strażaków

Skład Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP woj. mazowieckiego wybranej na IV Zjeździe:

1. Lech Zduńczyk
2. Włodzimierz Wiśniewski
3. Andrzej Szczych
4. Ryszard Gajewski
5. Karol Podleśny
6. Lucjan Felczak
7. Marek Choiński
8. Ireneusz Skubis
9. Andrzej Jusiński
10. Józef Orzyłowski
11. Tadeusz Warszawin
12. Włodzimierz Stolarczyk

Skład Sądu Honorowego OW ZOSP RP woj. mazowieckiego wybranego na IV Zjeździe:

1. Aleksander Jarosławski
2. Andrzej Chmielewski
3. Marek Ciećwierz
4. Paweł Sekulski
5. Tomasz Krzyczkowski
6. Kazimierz Szubiński
7. Piotr Pniewski
8. Stanisław Strzelecki
9. Marek Popko
10. Tomasz Żmijewski
11. Mirosław Bieniek
12. Krzysztof Grzymała

Delegaci wybrani na XIV Zjazd Związku OSP RP

1. Henryk Chorąży
2. Robert Grygiel
3. Hilary Januszczyk
4. Bogdan Kołakowski
5. Ireneusz Królik
6. Albina Łubian
7. Zbigniew Łubiński
8. Tadeusz Nalewajk
9. Waldemar Pawlak
10. Władysław Piątkowski
11. Piotr Jakub Pniewski
12. Karol Podleśny
13. Bogdan Rzepczyński
14. Ireneusz Skubis
15. Dariusz Stopa
16. Adam Struzik
17. Andrzej Szczych
18. Antoni Jan Tarczyński
19. Włodzimierz Wojnarowski
20. Andrzej Wyszogrodzki

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd OW ZOSP RP ukonstytuował się następująco:

1. Prezes Antoni Jan Tarczyński
2. Wiceprezes Zbigniew Gołąbek
3. Wiceprezes Hilary Januszczyk
4. Wiceprezes Albina Łubian
5. Wiceprezes Tadeusz Nalewajk
6. Wiceprezes Andrzej Wasilewski
7. Wiceprezes Andrzej Wyszogrodzki
8. Sekretarz Zbigniew Kaliszyk
9. Skarbnik Jacek Gromek
10. Członek Prezydium Waldemar Pawlak
11. Członek Prezydium Adam Struzik
12. Członek Prezydium Wiesław Leśniakiewicz
13. Członek Prezydium Jarosław Kurek
14. Członek Prezydium Mirosław Pszonka
15. Członek Prezydium Rafał Rajkowski
16. Członek Prezydium Włodzimierz Wojnarowski
17. Członek Prezydium Wojciech Wicherski
18. Członek Prezydium Bogdan Kołakowski
19. Członek Prezydium Bogdan Rzepczyński
20. Członek Prezydium Janusz Jędrzejczyk

Zarząd wybrał 7 przedstawicieli do składu ZG ZOSP RP :

1. Waldemar Pawlak
2. Adam Struzik
3. Antoni Jan Tarczyński
4. Wiesław Leśniakiewicz
5. Zbigniew Gołąbek
6. Tadeusz Nalewajk
7. Andrzej Wasilewski

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący Karol Podleśny
2. Wiceprzewodniczący Włodzimierz Wiśniewski
3. Wiceprzewodniczący Ireneusz Skubis
4. Sekretarz Andrzej Jusiński

Sąd Honorowy ukonstytuował się następująco:

1. Przewodniczący Tomasz Krzyczkowski
2. Wiceprzewodniczący Stanisław Strzelecki
3. Wiceprzewodniczący Andrzej Chmielewski
4. Sekretarz Marek Ciećwierz

Podczas Zjazdu prezentowały swoje wyroby Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach i Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu, a także były wystawione modele samochodów strażackich autorstwa Piotra Zegarskiego.

Dzięki uprzejmości Burmistrza Błonia Pana Zenona Reszke i Z-cy Burmistrza Marka Książka korzystaliśmy nieodpłatnie z pomieszczeń Centrum Kultury w Błoniu. Pomocy organizacyjnej udzielili nam druhowie z OSP w gminie Błonie i Zarządu Oddziału Gminnego w Błoniu i Powiatowego w Warszawie Zachód.