Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Postępowania w trybie zapytania o cenę nr ZP/1/ZOW/2017 dla dostaw o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Zawiadomienie o wyborze ofert