INFORMACJA PRZYPOMINAJĄCA o możliwości skorzystania przez OSP z uproszczonej formy prowadzenia rachunkowości

Ochotnicza Straż Pożarna, która dotąd nie skorzystała z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a chce z tej możliwości skorzystać musi ustalić termin walnego zebrania najpóźniej do końca stycznia 2017 r.

Informacja o koniecznych działaniach, jakie należy podjąć wraz z projektami odpowiednich dokumentów znajduje się na stronie internetowej Związku w zakład-ce Prawo pod podanym poniżej adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-osp-z-uproszczonej-formy-prowadzenia-rachunkowosc